dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đơn chất - hợp chất - phân tử mien phi,tai lieu đơn chất - hợp chất - phân tử mien phi,bai giang đơn chất - hợp chất - phân tử mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/18/2014 7:16:51 PM
Filesize: 1.96 M
Download count: 133
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
1
Chương 1 : Chất – nguyên tử - phân tử
ĐƠN CHẤT –
HỢP CHẤT –
PHÂN TỬ
2
ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
I.- Đơn chất – Hợp chất
1.- Đơn chất
Quan sát các hình ảnh sau
cho biết tại sao gọi
các chất này là đơn chất
3
Tinh thể iôt
Lưu huỳnh
Đồng
Tinh thể Natri
Than đá (C)
4
ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
I.- Đơn chất
2.- Phân loại
1.- Đơn chất
a.- Kim loại : phần lớn là chất rắn có ánh kim, dẫn nhiệt, dẫn điện, dễ kéo sợi, dát mõng. VD : đồng, sắt, kẻm, vàng, nhôm,….
b.- Phi kim : gồm có chất khí (oxi, nitơ, Clo… chất lỏng : Brom, chất rắn : cacbon, lưu huỳnh, phot pho… không có ánh kim, không dẫn điện, nhiệt,
1.- Đơn chất : là những chất được cấu tạo từ 1 nguyên tố hóa học. VD : khí oxi, đồng, sắt, nhôm…
5
ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
I.- Đơn chất – Hợp chất
2.- Hợp chất
Quan sát các hình ảnh sau
cho biết tại sao gọi
các chất này là hợp chất
6
O
H
H
7
ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
II.- Hợp chất
2.- Phân loại
2.- Hợp chất
a.- Vô cơ : Oxit, axit, bazơ, muối
b.- Hữu cơ : hydrocacbon : khí mê tan, etylen axetylen, benzen; dẫn xuất hydrocabon : rượu, chất béo, …
2.- Hợp chất : là những chất được cấu tạo từ 2 nguyên tố hóa học trở lên. VD : nước (H2O), muối (NaCl), đường (C6H12O6)
8
Hãy chỉ ra chất nào là đơn chất, là hợp chất,trong số các chất cho dưới đây:
+ Khí clo do nguyên tố clo cấu tạo nên
+ Kẽm clorua do nguyên tố kẽm và clo cấu tạo nên
+ Canxi cacbonat do nguyên tố canxi, cacbon và oxi cấu tạo nên
+ Khí ozon do nguyên tố oxi cấu tạo nên.
ĐƠN CHẤT
HỢP CHẤT
HỢP CHẤT
ĐƠN CHẤT
BÀI TẬP 1
9
Em cho biết các câu nói sau đây đúng hay sai? Nếu sai nói thế nào cho đúng
a/ Nước gồm hai đơn chất là oxi và hydro
b/ Khí cacbonic gồm hai đơn chất là cacbon và oxi
c/ Axit sunfuric gồm 3 đơn chất là hydro, lưu huỳnh và oxi.
a/ Nước gồm hai nguyên tố là oxi và hydro
b/ Khí cacbonic gồm hai nguyên tố là cacbon và oxi
c/ Axit sunfuric gồm 3 nguyên tố là hydro, lưu huỳnh và oxi.
BÀI TẬP 2
10
Khi đốt lưu huỳnh trong không khí, lưu huỳnh hóa hợp với oxi tạo thành một chất khí có mùi hắc gọi là khí sunfurơ. Hỏi khí sunfurơ do những nguyên tố nào cấu tạo nên? Là đơn chất hay hợp chất?
Khí sunfurơ do 2 nguyên tố hóa học tạo thành đó là khí oxi và lưu huỳnh. Khí sunfurơ là hợp chất.
BÀI TẬP 3
11
KHÍ HIĐRO
KHÍ OXI
H
H
O
O
III. Phân tử
LK
LK
Qun sát các hình ảnh sau
cho biết phân tử
được cấu tạo như thế nào
Có mấy loại phân tử
ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
12
NƯỚC (LỎNG)
O
H
H
Cl
Na
LK
LK
ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
13
ĐỒNG
Cu
ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
III. Phân tử
14
Các câu hỏi thường gặp
Về đầu trang
Về đầu trang
A. Đánh giá về khía cạnh sư phạm (60 điểm)

Nội dung tiêu chí
Điểm tối đa
Điểm tối thiểu phải đạt
1
Nội dung phù hợp chương trình của môn học (những chủ đề, tiểu mục ghi trong chương trình khớp với phần mềm). Đảm bảo được chuẩn kiến thức đã quy định. Các vấn đề đưa ra khớp với một bộ sách giáo khoa đã được bộ cho phép ban hành.
10
5
2
10
5
3
Có thể dùng cho các giai đoạn học tập khác nhau: hình thành kiến thức, củng cố rèn luyện kỹ năng, vận dụng kiến thức và kiểm tra đánh giá.
3
1
4
Phần mềm đưa ra một môi trường thích hợp và ưu việt hơn các loại môi trường hoạt độngh truyền thống khác. Tạo môi trường hoạt động cho học sinh: chủ động, tích cực và sáng tạo. Có các mức độ phân hoá phù hợp (chẳng hạn, theo chuẩn phân hoá của Bloom).
12
6
5
Đảm bảo tốt việc đánh giá và phát huy đánh giá học sinh.
7
5
6
Hỗ trợ hoạt động sáng tạo của giáo viên và học sinh; giaqó viên va học sinh có thể có những bổ sung cụ thể phù hợp đối tượng học sinh của mình.
3
1
7
5
3
8
7
4
9
Lưu giữ kết quả học tập của học sinh: Cho phép lưu tên học sinh và kết quả học tập, thời gian và chủ đề học của học sinh. Có thể lưu giữ quá trình làm việc để nghiên cứu.
3
Về đầu trang
KIM CƯƠNG
THAN CHÌ
CÁC DẠNG THÙ HÌNH CỦA CACBON
C
ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
III. Phân tử
15
III. Phân tử
ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
1.- Phân tử là những hạt vi mô đại diện cho chất
mang đầy đủ tính chất của chất.
Phân tử
Gồm những nguyên tử khác nhau
tạo thành. VD : nước : H2O
Gồm những nguyên tử giống nhau
tạo thành. VD : Khí O2, H2’ N2
Còn là nguyên tử. VD : đồng , sắt ….
16
1
4
6
5
3
2
NGUYÊN TỬ HIĐRO
PHÂN TỬ HIĐRO
(Đơn vị đvC )
ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
2. PHÂN TỬ KHỐI
17
1
16
18
17
3
2
NGUYÊN TỬ HIĐRO
(Đơn vị đvC )
PHÂN TỬ NƯỚC
NGUYÊN TỬ OXY
2. PHÂN TỬ KHỐI
ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
18
2. PHÂN TỬ KHỐI
ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
Phân tử khối là khối lượng phân tử được tính bằng đơn vị cabon
Vd: Tìm phân tử khối của Natri oxit Na2O?
Na2O = 23 x 2 + 16
= 62 đvc
19
ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
Bài tập: Tính phân tử khối của các chất sau.
Cho biết phân tử chất nào nặng nhất và nhẹ nhất
20
Đông đặc
Ngưng tụ
Bay hơi
Chảy lỏng
Nước lỏng
?
?
?
?
ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
IV. TRẠNG THÁI CÁC CHẤT
Hơi nước
Nước đá
Như vậy các chất
có thể tồn tại ở
những dạng nào?
R?n
L?ng
Khí
21
ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
Chuyển hóa qua lại giữa than chì và kim cương
22
?
o
Phân tử khí mêtan
Phân tử rượu etylic
C
O
PTK= 16 đvC
PTK= 46 đvC
Nguyên tử gì ?
C
N
Na
Ca
K
Mg
S
O
ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
23
Chào tạm biệt các em