dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đổi mới lãnh đạo và quản lý trường phổ thông mien phi,tai lieu Đổi mới lãnh đạo và quản lý trường phổ thông mien phi,bai giang Đổi mới lãnh đạo và quản lý trường phổ thông mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/12/2010 9:45:20 PM
Filesize: 0.21 M
Download count: 13
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
1
Đổi mới lãnh đạo và quản lý nhà trường phổ thông
2
Giúp hiệu trưởng trường phổ thông:
1) Nhận thức được tính tất yếu và sự cấp thiết phải đổi mới lãnh đạo (LĐ), quản lý (QL) giáo dục (GD) nói chung và LĐ, QL trường phổ thông (PT) nói riêng trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) toàn cầu hiện nay; bổ sung phương pháp luận về đổi mới tư duy và phương thức LĐ, QL trường PT; đồng thời nhận biết được vai trò kép (nhà QL và nhà LĐ) của người Hiệu trưởng trường PT.
2) Vận dụng được các kiến thức trên để nhận biết được những lĩnh vực cần tạo ra sự thay đổi trong LĐ và QL trường PT;
3) Có niềm tin và quyết tâm đổi mới LĐ & QL các hoạt động trong trường PT.
3
đặt vấn đề
Tính tất yêu và sự cấp thiết ĐổI Mới ...
Vai trò LĐ&QL của hiệu trưởng ...
Chiến lược phát triển giáo dục 2008-2012
Những vấn đề cần đổi mới LĐ&QL n.trường...
PP: TT
4
Các nội dung cụ thể
TRìNH BàY TRONG tài liệu
và các phương pháp
truyền thụ và lĩnh hội
từng nội dung đó
5
Tại sao phải đổi mới lãnh đạo và quản lý
trường phổ thông ?
6
1.1. Tính tất yếu và sự cấp thiết phải đổi mới Lãnh đạo và quản lý trường Phổ thông:
nhìn nhận Từ phương diện lý luận phát triển giáo dục và lý lý luận quản lý giáo dục

7
giáo dục
1.1.1. Mối Quan hệ biện chứng giữa phát triển gD với phát triển KT-XH
PP: VDLS&TLN !
8
 TÍNH CÂN BẰNG ĐỘNG GIỮA PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VỚI PHÁT TRIỂN KT-XH
PP:MCLS !
9
1.1.2. Chức năng của nhà trường pT
Kết luận
PP:TLN !
10
Kết luận
Khi KT-XH có sự thay đổi thì phải đổi mới hoạt động GD để đáp ứng các yêu cầu mới xuất phát từ sự thay đổi KT-XH ? dẫn đến phải đổi mới quản lý giáo dục (trong đó có đổi mới trường phổ thông)!
1) Phát triển KT-XH và phát triển giáo dục có
mối quan hệ biến chứng với nhau
2) Các chức năng của nhà trường PT cho thấy
ý nghĩa về đổi mới giáo dục PT đối với đổi mới KT-XH
1) Phát triển KT-XH và phát triển giáo dục có
mối quan hệ biến chứng với nhau !
2) Các chức năng của nhà trường PT cho thấy
ý nghĩa về đổi mới giáo dục PT đối với đổi mới
KT-XH !
PP:TLN !
11
1.2. Tính tất yếu và sự cấp thiết phải đổi mới Lãnh đạo và quản lý trường Phổ thông:
nhìn nhận Từ phương diện thực tiễn phát triển giáo dục và quản lý giáo dục

PP !
12
1.2.1. ®Æc tr­ng kinh tÕ tri thøc, sù ph¸t triÓn KH&CN, xu thÕ héi nhËp vµ c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng
1) Giá trị của tài sản trí trí tuệ.
2) Sự phát triển KH&CN.
3) Xu thế toàn cầu hoá.
4) Sự hình thành các trung tâm KT, KH&CN.
5) Sự thay đổi lao động xã hội.
6) Sự hợp tác và lòng tin.
7) Sự mạo hiểm và rủi do của kinh tế tri thức.
8) Đổi mới và sáng tạo là tài sản quý giá nhất.

PP: FimVIEO&VD !
giáo dục toàn cầu đang đứng trước Nhiều cơ hội và không ít thách thức !
13
1.2.2. Những CƠ HộI Và THáCH THứC đối VớI PHáT TRIểN KT -XH Và phát triển GI�O D?C TO�N C?U
phải đổi mới tư duy và phương thức quản lý giáo dục ?
PP:TLN !
14
1.2.3. XU HƯỚNG ĐỔI MỚI VÀ PT GD TOÀN CẦU
1) Quá trình GD phải hướng tới người học
- Tính cá thể của người học được đề cao.
- Coi trọng mối quan hệ giưã lợi ích của người học với mục tiêu phát triển KT-XH của cộng đồng, xã hội.
- Nội dung GD phải sáng tạo, theo nhu cầu người học.
- PPGD là cộng tác, hợp tác giữa người dạy và người học, công nghệ hoá và sử dụng tối đa tác dụng của công nghệ thông tin và truyền thông.
- Hình thức tổ chức GD đa dạng, linh hoạt phù hợp với kỷ nguyên thông tin và nền kinh tế tri thức nhằm tạo khả năng tối ưu cho người học lựa chọn hình thức học.
- Đánh giá kết quả học tập trong trường học phải đổi mới để thực sự có những phán quyết chính xác về kiến thức, kỹ năng và thái độ người học.
PP:TLN !
15
2) Thực hiện có hiệu quả 4 trụ cột của giáo dục và thực hiện được triết lý học suốt đời !
HỌC SUỐT ĐỜI
Hoặc có th? ti?p t?c h?c lờn cao hon d? cú ngh? chuyờn sõu.
Hoặc có th? ho� nh?p ngay v�o th? tru?ng lao d?ng; ch? co h?i ti?p t?c h?c lờn; th?c hi?n h?c su?t d?i.
PP:TCN&TLN !
Mục tiêu kép
đối với GDPT
16
Mọi quốc gia trên thế giới đang đổi mới quản lý nhà trường THEO HƯớNG lấy nhà trường làm cơ sở (School - Based Management)
3) Xu hướng chung về đổi mới quản lý GD và quản lý NT của các nước phát triển

PP:TT, TCN, VD&TLN !
17
thành tựu

nguyên nhân


yếu kém

nguyên nhân
1.2.4. Thực trạng giáo dục việt mam
3) So ỏnh v?i nu?c ngo�i:
i) Ch? s? phỏt tri?n EDI (Educationl for Development Index) x?p lo?i nam 2001 v� GDP c?a Vi?t Nam !
ii) Ch? s? phỏt tri?n HDI (Human Development Index) c?a Vi?t Nam !

Không đổi mới thì đến khi nào mới tiến kịp các thành quả giáo dục hiện tại của một số nước !
PP:TLN&NVĐ !

18
So sánh với nước ngoài
i) Suy nghĩ gì về chỉ số phát triển EDI (Educationl for Development Index) xếp loại năm 2001 và GDP của Việt Nam !
iii) Xếp hạng chỉ số GDP và EDI (chỉ số pt GD) của Việt Nam

19
So sánh với nước ngoài ...
ii) Suy nghĩ gì về chỉ số phát triển HDI (Human Development Index) của Việt Nam !
20
Kết luận MUC 1: Biến đổi của đời sống xã hội toàn cầu ? Đổi mới GD, đổi mới NT và đổi mới LĐ&QL
PP:TT !
21
22
2.1. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
1) Phát triển GD là nhằm tạo lập nền tảng và động lực CNH, HĐH đất nước, bảo đảm để Việt Nam có đủ năng lực hợp tác và cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.
2) Phát triển nền GDcủa dân, do dân và vì dân là quốc sách hàng đầu, là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước trong cơ chế thị trường định hướng XHCN.
3) GD vừa đáp ứng yêu cầu xã hội vừa thỏa mãn nhu cầu phát triển của mỗi người.
4) Hội nhập quốc tế về GD phải được đẩy mạnh dựa trên cơ sở bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc để xây dựng một nền GD giàu tính nhân văn, tiên tiến, hiện đại.
5) Xã hội hóa GD là phương thức phát triển GD tiến đến một xã hội học tập.
6) Phát triển dịch vụ GD và tăng cường yếu tố cạnh tranh trong hệ thống GD là một trong các động lực phát triển GD.
7) GD phải đảm bảo chất lượng tốt nhất trong điều kiện chi phí còn hạn hẹp.
Định hướng chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020 (Dự thảo)
PP:ĐTL,TLN !
23
2.2. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PT
2.2.1. Mục tiªu tổng thể
2.2.2. C¸c môc tiªu cụ thể (quy m«, chất lượng, nguồn lực)
2.2.3. C¸c môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc PT
2.2.4. C¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia (13)
Định hướng chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020 ...
PP:ĐTL,TLN !
24
2.3. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
Đổi mới quản lý giáo dục
Xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục
Chương trình và tài liệu giáo dục
Đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Kiểm định và đánh giá các cơ sở giáo dục
Xã hội hóa giáo dục
Tăng cường cơ sở vật chất cho giáo dục
Gắn đào tạo với nhu cầu xã hội
Hỗ trợ các vùng miền và người học được ưu tiên
Nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN trong các cơ sở nghiên cứu và đào tạo
Xây dựng các trường đại học đạt trình độ quốc tế.
Định hướng chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020
PP:ĐTL,TLN !
25
Đảng và Nhà nước nhận thức rõ tính tất yếu và sự cần thiết phải đổi mới giáo dục nói chung và giáo dục phổ thông nói riêng.
Đảng và Nhà nước đã quyết tâm đổi mới giáo dục và sự đổi mới đó thể hiện không những ở các quan điểm chỉ đạo; mà còn thể hiện tại các mục tiêu và đặc biệt là các giải pháp phát triển giáo dục;
Người Hiệu trưởng trường phổ thông đã có tầm nhìn tổng thể về phát triển giáo dục, có các điều kiện để tìm cách đổi mới nhà trường.
kết luận
PP:NVĐ, TT&TK !
26
27

1) Đổi mới về tư duy: chuyển từ tư tưởng QL mệnh lệnh hành chính sang QL chủ yếu bằng pháp luật.
2) Đổi mới về phương thức: chuyển từ một chiều, từ trên xuống sang tương tác, lấy đơn vị cơ sở làm trung tâm.
3) Đổi mới về cơ chế:
+ Nhà nước trung ương và nhà nước địa phương chuyển từ kiểm soát sang giám sát.
+ Nhà trường là đơn vị quản lý cơ bản, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường.
3.1. quan điểm mới về tư duy và phương thức lđ và qlgiáo dục
PP:TLN !
28
so sánh và lựa chọn 2 mô hình
?
PP:TCN, TLN !
29
- Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước
- Cơ sở pháp lý:
+ Các luật
+ Luật GD 2005 : Điều 14 & Điều 58
+ Nghị định 43/2006/ND-CP (ngày 25 tháng 4 năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập); ...
- Cơ chế mới về quản lý KT-XH của quốc gia và các hiệp ước quốc tế có liên quan
3.2. căn cứ pháp lý và chính sách
PP:TCN, TLN !
30
3.3. Nhìn nhận từ trách nhiệm và quyền hạn của người hiệu trưởng
Trường Phổ Thông

31
1) Đại diện cho chính quyền về mặt thực thi pháp luât, chính sách, điều lệ, quy chế và các quy định về MT. ND, CT, PP và đánh giá chất lượng GDPT.
2) Hạt nhân thiết lập bộ máy tổ chức, phát triển, điều hành, hỗ trợ sư phạm và hỗ trợ quản lý cho đội ngũ nhà trường để thực hiện mọi hoạt động giáo dục và dạy học.
3) Chủ sự huy động và quản lý việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực vật chất nhằm đáp ứng các hoạt động của nhà trường .
4) Tác nhân xây dựng mối quan hệ giữa GD nhà trường với GD gia đình, GD xã hội và tổ chức, điều hành EMIS của nhà trường.
NHận định 1
Để thực hiện được các chức năng quản lý
PP !
PP:TCN, TLN !
32
1) Chỉ đường và hoạch đinh:
Vạch ra tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu và các giá trị nhà trường (xây dựng chiến lược phát triển nhà trường);
3) Đề xướng sự thay đổi:
Chỉ ra những lĩnh vực cần thay đổi để phát triển nhà trường
3) Thu hút, dẫn dắt:
Tập hợp, thu hút, huy động và phát triển các nguồn lực để vun trồng văn hoá, ... nhằm phát triển toàn diện HS, ...
4) Thúc đẩy phát triển:
Đánh giá, uốn nắn, khuyến kích, phát huy thành tích, củng cố sự thay đổi, ...
NHận định 2
Để thực hiện được các chức năng quản lý
PP:TCN, TLN !
33

vAI TRò hIệU TRƯởNG
Đề xướng Thay đổi
C.đườnG và H.ĐịNH
Thu hút & dẫn Dắt
thúc ĐẩY p.triển
Kế h. hoá
tổ chức
KIểM TRA
CHỉ ĐạO
đạI DIệN
hạT NHÂN
Tác nhân
CH? S?
Người quản lý: d? cho cỏc ho?t d?ng ?n d?nh nh?m d?t t?i m?c tiờu.
Người lãnh đạo: d? luụn cú du?c s? thay d?i v� phỏt tri?n b?n v?ng
Kết luận
PP: TT !
34
Vai trò vai trò của người hiệu trưởng đối với các hoạt động của nhà trường
Lãnh đạo
các hoạt động
C. đường, H. Định
đề xướng
Thu hút, dẫn dắt
thúc đẩy p. triển
LĐ&QL DH&GD Phát triển toàn diện HS
LĐ&QL XD KHCL
LĐ&QL hĐ&SD Nguòn lực
LĐ&QL Môi trường và EMIS nhà trường
quản lý
Đại diện c. Quyền
Hạt nhân tC và ĐH
Chủ sự TL&VL
tác nhân XD MT&TT
PP: TT !
35
4. Những lĩnh vực hoạt động then chốt phải tạo ra sự thay đổi tại nhà trường phổ Thông giai đoạn hiện nay

36
Singapore’s School Excellence Model
4.1. MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC xuÊt s¾c CỦA SINGAPORE !
PP:TCN, TLN !
37

Đổi mới lãnh đạo và quản lý trường phổ thông
4.2. Mối quan hệ của các lĩnh vực then chốt
PP:TCN, TLN !
38
4.1. Lãnh đạo sự thay đổi
trong trường phổ thông
39
4.2. Văn hoá nhà trường phổ thông
PP:TCN, TLN !
40
4.3. Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường phổ thông
PP:TCN, TLN !
41
4.4. Phát triển đội ngũ nhà trường phổ thông
1. vai trò đội ngũ đối với
sự thay đổi nhà trường
PP:TCN, TLN !
42
4.5. Huy động nguồn lực giáo dục trong trường phổ thông
Nguồn lực với
sư thay đổi nhà trường
PP:TCN, TLN !
43
4.6. Phát triển giáo dục toàn diện học sinh
Mục đích hoạt động
của nhà trường
là phát triển nhân cách HS
PP:TCN, TLN !
44
Một số vấn đề chủ yếu
về lý luận và thực tiễn đã được lý giải
PP !