dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Điều lệ sáng kiến_2 mien phi,tai lieu Điều lệ sáng kiến_2 mien phi,bai giang Điều lệ sáng kiến_2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/25/2014 7:24:12 AM
Filesize: 0.95 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


ĐIỀU LỆ SÁNG KIẾN

(Ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP
và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến)


PHÒNG QLCN-SHTT
SỞ KH&CN LÂM ĐỒNG
CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH SÁNG KIẾN TRƯỚC ĐÂY
- Nghị định 31/CP năm 1981 Ban hành Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất
- Năm 1990 nghị định 84 ra đời bổ sung, sửa đổi nghị định 31
- Điều lệ cũ đã bộc lộ những hạn chế do sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường như:

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH SÁNG KIẾN TRƯỚC ĐÂY
+ Đối tượng điều chỉnh không toàn diện vì Nghị định chỉ đề cập đến hoạt động SK-CTKT chủ yếu trong các hoạt động sản xuất của các xí nghiệp, nhà máy. Nhưng thực tế hiện nay việc tạo ra và áp dụng các sáng kiến trong hoat động quản lý, hành chính, giáo dục… cũng rất nhiều, vì vậy cũng cần được khuyến khích và thúc đẩy
+ Quy đinh xét công nhận sáng kiến chưa rõ ràng cụ thể
+ Chưa đảm bảo quyền lợi của tác giả sáng kiến so với điều kiện hiện nay như: chế độ khen thưởng, thời gian hưởng thù lao…


CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH SÁNG KIẾN TRƯỚC ĐÂY
- Vì vậy cần được điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với tình hình phát triển hiện nay. Nhằm hướng dẫn khuyến khích cho mọi người tham gia sáng kiến-CTKT trong công việc mình đang làm
- Xuất phát từ nhu cầu thực tế, Chính phủ giao Bộ KHCN biên soạn Điều lệ sáng trình chính phủ phê duyệt và qua 3 lần dự thảo đến tháng 02/2013 mới được ban hành.
- Ngày 01/8/2013 Bộ Khoa học &Công nghệ Ban hành Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN


CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH SÁNG KIẾN TRƯỚC ĐÂY
- Ở các DN hay các cơ quan quản lý nhà nước thì phong trào SK-CTKT gắn với phong trào thi đua hàng năm của đơn vị, nhưng vẫn thấy rằng mỗi nơi vẫn áp dụng theo kiểu riêng của đơn vị mình, chưa thống nhất theo một chuẩn mực, quy định chung.
- Trong phạm vị toàn tỉnh điểm nhấn trong phong trào sáng kiến-cải tiến kỹ thuật là Hội thi sáng tạo kỹ thuật tổ chức 2 năm/lần
(nói qua hội thi sáng tạo)
GIỚI THIỆU
ĐIỀU LỆ SÁNG KIẾN

(Ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP
và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn
thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến)

Bố cục của Nghị định 13/CP
Phần 1: Phạm vị điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Sáng kiến là gì; để được công nhận sáng kiến cần điều kiện gì?
Phần 2: Công nhận sáng kiến (yêu cầu công nhận sáng kiến, tiếp nhận, xét và cấp giấy chứng nhận sáng kiến)
Phần 3: Quyền và nghĩa vụ của các đối tượng liên quan đến sáng kiến
Phần 4: Các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến
Phạm vị điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1/ Quy định về điều kiện, thủ tục công nhận sáng kiến, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu, các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến và quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến.
2/ Điều lệ này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động sáng kiến tại Việt Nam.
Giải thích từ ngữ
Hoạt động sáng kiến?
Bao gồm các hoạt động tạo ra sáng kiến, áp dụng sáng kiến, công nhận sáng kiến, thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan đến sáng kiến
Chuyển giao sáng kiến?
Là việc truyền đạt toàn bộ kiến thức, thông tin về sáng kiến để người được chuyển giao có thể áp dụng sáng kiến.
Áp dụng sáng kiến lần đầu?
Là việc áp dụng sáng kiến lần đầu tiên, kể cả áp dụng thử
Cơ sở?
Là cơ quan, tổ chức được thành lập theo pháp luật, có thể nhân danh chính mình tham gia quan hệ pháp luật dân sự một cách độc lập

Cơ sở

1. Pháp nhân, tức là tổ chức đáp ứng các điều kiện :
a) Được thành lập hợp pháp;
b) Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;
c) Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;
d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Cơ sở

2. Các đơn vị không có tư cách pháp nhân, nhưng có thể nhân danh chính mình tham gia quan hệ pháp luật dân sự một cách độc lập (ví dụ: hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, văn phòng luật sư...).

Cơ sở

3. Các đơn vị có con dấu và tài khoản riêng, hạch toán kinh tế phụ thuộc pháp nhân cấp trên (ví dụ: các chi nhánh của doanh nghiệp, các trung tâm trực thuộc tập đoàn,...), và được pháp nhân cấp trên ủy quyền thực hiện việc công nhận sáng kiến ở đơn vị bằng văn bản hoặc quy định nội bộ (ví dụ: quy định trong quy chế về hoạt động sáng kiến ở cơ sở).
Định nghĩa 1: Sáng kiến là gì?
Là sự sáng tạo của cá nhân, mang tính khoa học, là sản phẩm trí tuệ, được tạo ra từ một người hoặc nhiều người, được áp dụng trong quá trình hoạt động của mình, mang lại hiệu quả.
Định nghĩa 2: Sáng kiến là gì?
Sáng kiến được hiểu là sự sáng tạo, được tạo ra và áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác
Định nghĩa 3: Sáng kiến là gì?
Bằng hoạt động trí tuệ của mình sáng tạo ra hoặc cải tiến những giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả trong công việc, mang lại lợi ích kinh tế…
Định nghĩa Sáng kiến theo
Nghị định 13/CP
Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp), được cơ sở công nhận nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.
Giải pháp kỹ thuật là gì?
Giải pháp kỹ thuật là cách thức kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định, bao gồm:
a) Sản phẩm, dưới các dạng: vật thể (ví dụ: dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện); chất (ví dụ: vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm); vật liệu sinh học (ví dụ: chủng vi sinh, chế phẩm sinh học, gen, thực vật, động vật biến đổi gen); hoặc giống cây trồng, giống vật nuôi;

Giải pháp kỹ thuật là gì?
b) Quy trình (ví dụ: quy trình công nghệ; quy trình chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; quy trình chẩn đoán, chữa bệnh cho người, động vật và thực vật...).
Giải pháp quản lý là gì?
Giải pháp quản lý là cách thức tổ chức, điều hành công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, trong đó có:
a) Phương pháp tổ chức công việc (ví dụ: bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu, vật liệu);
b) Phương pháp điều hành, kiểm tra, giám sát công việc.
Giải pháp tác nghiệp là gì?
Giải pháp tác nghiệp bao gồm các phương pháp thực hiện các thao tác kỹ thuật, nghiệp vụ trong công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, trong đó có:
a) Phương pháp thực hiện các thủ tục hành chính (ví dụ: tiếp nhận, xử lý hồ sơ, đơn thư, tài liệu);

Giải pháp tác nghiệp là gì?
b) Phương pháp thẩm định, giám định, tư vấn, đánh giá;
c) Phương pháp tuyên truyền, đào tạo, giảng dạy, huấn luyện;
d) Phương pháp huấn luyện động vật; ...
Giải pháp ứng dụng tiến bộ
kỹ thuật là gì?
Giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật là phương pháp, cách thức hoặc biện pháp áp dụng một giải pháp kỹ thuật đã biết vào thực tiễn.
MỘT SỐ VÍ DỤ
- Cây viết phốt tô màu
- Cây tăm xỉa răng
- Chiếc xe đẩy quả cân
- Áp dụng phần mềm quản lý
- Cải tiến máy băm cỏ….
Tác giả sáng kiến là ai?
- Là người tạo ra sáng kiến bằng chính công sức lao động sáng tạo của mình.
- Những người cùng lao động sáng tạo cùng nhau tạo ra sáng kiến chung gọi là Đồng tác giả.

Tác giả sáng kiến là ai?
* Lưu ý: Những người giúp đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, kinh phí, vật chất trong quá trình tác giả tạo sáng kiến thì không phải là tác giả (đồng tác giả) của sáng kiến đó (trừ trường hợp giữa họ có thỏa thuận khác).
Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến?
1. Chính là tác giả tạo ra sáng kiến bằng lao động sáng tạo và các điều kiện như: kinh phí, máy móc, thiết bị… của mình.
2. Tổ chức, cá nhân giao việc, thuê hoặc đầu tư kinh phí, vật chất để tạo ra sáng kiến (nếu không có thỏa thuận khác với tác giả sáng kiến).


Cần làm rõ 2 khái niệm sau:
- Tác giả sáng kiến/Đồng tác giả
- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến
Ví dụ:
- A.Khoa cùng đồng nghiệp tạo ra sáng kiến (tác giả và đồng tác giả)
- A.Khoa cùng đồng nghiệp được hưởng lương của cơ quan, cơ sở vật chất của cơ quan (vậy cơ quan là Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến)
Điều kiện để được công nhận là sáng kiến
Điều kiện để được công nhận Sáng kiến
Cần đáp ứng đầy đủ 02 điều kiện sau:

1/ ) Có tính mới trong phạm vi cơ sở đó;

2/ Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực;

Điều kiện để được công nhận Sáng kiến
3/ Không thuộc đối tượng bị loại trừ gồm:
- Giải pháp mà việc công bố, áp dụng giải pháp trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội;
- Giải pháp là đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến.
Tính mới?
Một giải pháp được coi là có tính mới trong phạm vi một cơ sở nếu tính đến trước ngày nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, hoặc ngày bắt đầu áp dụng thử hoặc áp dụng lần đầu (tính theo ngày nào sớm hơn), trong phạm vi cơ sở đó, giải pháp đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

Tính mới?
1/ Không trùng với nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến nộp trước;
2/ Chưa bị bộc lộ công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được;
Tính mới?
Chưa bị bộc lộ công khai có nghĩa là giải pháp đó chưa được biết đến và chưa có giải pháp nào của người khác trùng với giải pháp đó được mô tả trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật dưới bất kỳ hình thức nào có thể tiếp cận công khai trong cơ sở đó, đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được

Tính mới?
3/ Không trùng với giải pháp của người khác đã được áp dụng hoặc áp dụng thử, hoặc đưa vào kế hoạch áp dụng, phổ biến hoặc chuẩn bị các điều kiện để áp dụng, phổ biến;
4/ Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực hiện.
Mang lại lợi ích thiết thực?
Một giải pháp được coi là có khả năng mang lại lợi ích thiết thực nếu việc áp dụng giải pháp đó có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế
- ví dụ: nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao hiệu quả kỹ thuật)…
- Hoặc lợi ích xã hội (ví dụ nâng cao điều kiện an toàn lao động, cải thiện điều kiện sống, làm việc, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người).
Công nhận sáng kiến
Yêu cầu công nhận sáng kiến
1. Tác giả sáng kiến có thể yêu cầu công nhận sáng kiến tại các cơ sở sau đây:
a) Tại cơ sở là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến;
b) Tại cơ sở được tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận giữa hai bên, với điều kiện chủ đầu tư tạo ra sáng kiến từ chối công nhận sáng kiến và không có thỏa thuận khác với tác giả sáng kiến;

Yêu cầu công nhận sáng kiến
c) Tại cơ sở được tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận giữa hai bên, trong trường hợp tác giả sáng kiến đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến.
Yêu cầu công nhận sáng kiến
2/ Đối với giải pháp đã được áp dụng, thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến là 01 năm kể từ ngày sáng kiến được đưa vào áp dụng lần đầu.
Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến gồm các nội dung sau:
1/ Tên cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến;
2/ Tác giả sáng kiến, hoặc các đồng tác giả sáng kiến (nếu có) và tỷ lệ đóng góp của từng đồng tác giả;
Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến gồm các nội dung sau:
3/ Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường hợp tác giả sáng kiến không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến thì trong đơn cần nêu rõ chủ đầu tư tạo ra sáng kiến là cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào. Nếu sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật thì trong đơn cần ghi rõ thông tin nàyĐơn yêu cầu công nhận sáng kiến gồm các nội dung sau:
4/ Tên sáng kiến; lĩnh vực áp dụng; mô tả bản chất của SC, trong đó chỉ rõ những thông tin cần được bảo mật (nếu có);
- Tên sáng kiến: Phải thể hiện bản chất của giải pháp trong đơn;
- Lĩnh vực áp dụng: Nêu rõ lĩnh vực có thể áp dụng sáng kiến và vấn đề mà sáng kiến giải quyết;Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến gồm các nội dung sau:
- Mô tả sáng kiến:
+ Về nội dung của sáng kiến: Mô tả ngắn gọn, đầy đủ và rõ ràng các bước thực hiện giải pháp cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp; nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó tại cơ sở thì cần nêu rõ tình trạng của giải pháp đã biết, những nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của giải pháp đã biết. Bản mô tả nội dung sáng kiến có thể minh họa bằng các bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản phẩm... nếu cần thiết;Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến gồm các nội dung sau:
- Mô tả sáng kiến:
+ Về khả năng áp dụng của sáng kiến: Nêu rõ về việc giải pháp đã được áp dụng, kể cả áp dụng thử trong điều kiện kinh tế - kỹ thuật tại cơ sở và mang lại lợi ích thiết thực; ngoài ra có thể nêu rõ giải pháp còn có khả năng áp dụng cho những đối tượng, cơ quan, tổ chức nào;
- Các thông tin cần được bảo mật (nếu có);Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến gồm các nội dung sau:
5/ Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến;
6/ Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có);
7/ Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng SC theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã áp dụng sáng kiến (nếu có) và theo ý kiến của tác giả sáng kiến, theo các nội dung sau:


Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến gồm các nội dung sau:
- So sánh lợi ích kinh tế, xã hội thu được khi áp dụng giải pháp trong đơn so với trường hợp không áp dụng giải pháp đó, hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở cơ sở (cần nêu rõ giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội cao hơn như thế nào hoặc khắc phục được đến mức độ nào những nhược điểm của giải pháp đã biết trước đó - nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó);
- Số tiền làm lợi (nếu có thể tính được) và nêu cách tính cụ thể.


Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến gồm các nội dung sau:


Sử dụng Các phụ lục tại Thông tư 18/2013/TT-BKHCN


Tiếp nhận, xem xét đơn yêu cầu công nhận sáng kiến .
Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, hỗ trợ tác giả sáng kiến hoàn thiện đơn và có trách nhiệm xét công nhận sáng kiến theo quy định tại Điều lệ này.


Tiếp nhận, xem xét đơn yêu cầu công nhận sáng kiến .
- Cơ sở tiếp nhận đơn có thể ghi nhận vào Sổ tiếp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (nếu có) và trao cho người nộp đơn Giấy biên nhận đơn (có thể làm theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 18), trong đó ghi rõ thời gian trả lời kết quả công nhận sáng kiến theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Điều lệ Sáng kiến; (trong 03 tháng)Tiếp nhận, xem xét đơn yêu cầu công nhận sáng kiến .
- Cơ sở tiếp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến có trách nhiệm bảo quản, lưu trữ đơn và các tài liệu kèm theo (nếu có); giữ bí mật thông tin cần được bảo mật theo yêu cầu của tác gỉả sáng kiến.Tiếp nhận, xem xét đơn yêu cầu công nhận sáng kiến .
Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, cơ sở có trách nhiệm xem xét đơn và thực hiện các thủ tục sau đây:
1/ Thông báo cho tác giả sáng kiến về thiếu sót của đơn và ấn định thời hạn 01 tháng để tác giả sửa chữa bổ sung, gửi lại;Tiếp nhận, xem xét đơn yêu cầu công nhận sáng kiến .
2/ Thông báo cho tác giả sáng kiến về việc chấp nhận đơn, ghi nhận các thông tin liên quan của đơn và lưu giữ hồ sơ đơn phù hợp với quy định;
3/ Thông báo cho tác giả rõ lý do nếu từ chối chấp nhận đơn.Xét công nhận sáng kiến ở cơ sở
1./ Việc xét công nhận sáng kiến được thực hiện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến hoặc từ ngày hoàn thành việc áp dụng lần đầu, nếu sáng kiến được áp dụng lần đầu sau khi đơn được chấp nhận. Cơ sở xét công nhận sáng kiến đánh giá đối tượng nêu trong đơn theo quy định và thực hiện các thủ tục sau đây:Xét công nhận sáng kiến ở cơ sở .
a/ Công nhận sáng kiến và cấp Giấy chứng nhận sáng kiến cho tác giả sáng kiến.
b/ Từ chối công nhận sáng kiến trong trường hợp đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 và Điều 4 và thông báo bằng văn bản cho tác giả sáng kiến, trong đó nêu rõ lý do từ chối.
Điều 3: Không phải là giải pháp
Điều 4: Tính mới và mang lại hiệu quảXét công nhận sáng kiến ơ cơ sở .
2/ Việc xét công nhận sáng kiến do người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến quyết định.Xét chấp thuận sáng kiến do nhà nước đầu tư kinh phí.
Trường hợp sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, nếu người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến chính là tác giả sáng kiến thì việc công nhận sáng kiến phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý theo quy định sau đây:


Xét chấp thuận sáng kiến do nhà nước đầu tư kinh phí.
1) Trường hợp cơ sở xét công nhận sáng kiến là cơ quan, tổ chức của Nhà nước, việc công nhận sáng kiến phải được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ sở đó chấp thuận;Xét chấp thuận sáng kiến do nhà nước đầu tư kinh phí.
2) Trường hợp cơ sở xét công nhận SK không phải là cơ quan, tổ chức của Nhà nước, việc công nhận sáng kiến phải được Sở KH&CN tại địa phương nơi cơ sở đó đóng trụ sở hoặc cơ quan, tổ chức nhà nước trực tiếp thực hiện việc đầu tư tạo ra sáng kiến chấp thuận.


Xét chấp thuận sáng kiến do nhà nước đầu tư kinh phí.
Trong hai cơ quan, Sở Khoa học và Công nghệ tại địa phương nơi cơ sở xét công nhận sáng kiến đóng trụ sở và cơ quan, tổ chức của Nhà nước trực tiếp thực hiện việc đầu tư tạo ra sáng kiến, cơ quan nào nhận được (hoặc nhận được sớm hơn) Hồ sơ theo quy định thì sẽ chủ trì xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến và có thể yêu cầu cơ quan còn lại phối hợp thực hiện.
Hồ sơ gồm:
a) Văn bản đề nghị chấp thuận việc công nhận sáng kiến;
b) Bản sao đơn yêu cầu công nhận sáng kiến;
c) Báo cáo đánh giá của cơ sở xét công nhận sáng kiến về việc đối tượng nêu trong đơn đáp ứng đủ các điều kiện để được công nhận là sáng kiến theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Điều lệ Sáng kiến;
d) Biên bản kết luận của Hội đồng sáng kiến.

Xét chấp thuận sáng kiến do nhà nước đầu tư kinh phí.
Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được Hồ sơ yêu cầu xét chấp thuận sáng kiến, cơ quan xét chấp thuận sáng kiến có trách nhiệm xem xét và đánh giá việc công nhận sáng kiến theo các quy định để quyết định về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận việc công nhận sáng kiến, trường hợp không chấp thuận cần nêu rõ lý do.

Hội đồng sáng kiến.
1. Người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến có thể thành lập Hội đồng sáng kiến để đánh giá giải pháp được yêu cầu công nhận sáng kiến làm căn cứ quyết định việc công nhận sáng kiến.

Hội đồng sáng kiến.
* Trường hợp SK được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật và người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến chính là tác giả sáng kiến thì sáng kiến đó phải được đánh giá thông qua Hội đồng sáng kiến và người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến không được là thành viên Hội đồng sáng kiến.

Hội đồng sáng kiến.
2. Hội đồng sáng kiến bao gồm những người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, đại diện của tổ chức công đoàn nơi tác giả là công đoàn viên và các thành phần khác theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến.

Hội đồng sáng kiến.
Gồm có: Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên thư ký, các chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, đại diện của tổ chức công đoàn nơi tác giả là công đoàn viên (nếu có) và các thành phần khác theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến. Quyết định của Hội đồng được thông qua theo nguyên tắc biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín với ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng.
Hội đồng sáng kiến.
3. Hội đồng sáng kiến có nhiệm vụ tổ chức đánh giá một cách khách quan, trung thực giải pháp được yêu cầu công nhận sáng kiến và lập báo cáo đánh giá, trong đó phản ánh đầy đủ ý kiến của các thành viên, kết quả biểu quyết của Hội đồng.
4. Kinh phí chi cho hoạt động của Hội đồng SK thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
Vậy:
- Hội đồng ở đây thành lập sau khi đã có các sáng kiến đăng ký để được công nhận thì mới thành lập Hội đồng để xem xét sáng kiến trên.

Giấy chứng nhận sáng kiến.
Gồm các thông tin sau:
1/ Tên cơ sở công nhận sáng kiến;
2/ Tên sáng kiến được công nhận;
3/ Tác giả sáng kiến hoặc các đồng tác giả sáng kiến;
4/ Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến;


Giấy chứng nhận sáng kiến.
5/ Tóm tắt nội dung SK; lợi ích kinh tế-xã hội có thể thu được do việc áp dụng sáng kiến;
6/ Những thông tin thích hợp khác do cơ sở công nhận sáng kiến quyết định.


Giấy chứng nhận sáng kiến.
Giấy chứng nhận sáng kiến có thể làm theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 18/2013/TT-BKHCN


Giấy chứng nhận sáng kiến.
- Giấy chứng nhận sáng kiến được cấp cho tác giả/các đồng tác giả sáng kiến, chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (nếu tác giả sáng kiến không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến). Giấy chứng nhận sáng kiến có giá trị làm bằng chứng về việc sáng kiến được một cơ sở công nhận theo Điều lệ Sáng kiến.

Giấy chứng nhận sáng kiến.
- Theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở công nhận sáng kiến có quyền quyết định hủy bỏ việc công nhận sáng kiến và thông báo cho tác giả, chủ đầu tư tạo ra sáng kiến trong các trường hợp sau đây:

Giấy chứng nhận sáng kiến.
a) Người nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến không phải là tác giả sáng kiến;
b) Đối tượng được công nhận là sáng kiến không đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Điều lệ Sáng kiến hoặc việc áp dụng, chuyển giao đối tượng đó xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TẠO RA SÁNG KIẾN,
TÁC GIẢ SÁNG KIẾN VÀ NGƯỜI THAM GIA TỔ CHỨC ÁP DỤNG SÁNG KIẾN LẦN ĐẦU
Quyền của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến
Đối với sáng kiến đã được công nhận, chủ đầu tư tạo ra sáng kiến có các quyền sau đây:
a) Áp dụng sáng kiến;
b) Chuyển giao sáng kiến cho tổ chức, cá nhân khác áp dụng theo quy định của pháp luật.

Quyền tác giả sáng kiến
Đối với sáng kiến đã được công nhận, tác giả sáng kiến có các quyền sau đây:
a) Được ghi nhận là tác giả sáng kiến trong Giấy chứng nhận sáng kiến và được nêu danh tác giả sáng kiến khi sáng kiến được phổ biến, giới thiệu;

Quyền tác giả sáng kiến
b) Nhận thù lao theo quy định tại Điều 10 của Nghị định sáng kiến;
c) Hưởng các chế độ khuyến khích khác theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và pháp luật về khoa học và công nghệ;

Quyền tác giả sáng kiến
d) Áp dụng và chuyển giao sáng kiến cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp sáng kiến là đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến và trường hợp giữa tác giả sáng kiến và chủ đầu tư tạo ra sáng kiến có thỏa thuận khác;


Lưu ý
1/ Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng kiến có quyền áp dụng sáng kiến và chuyển giao sáng kiến cho tổ chức, cá nhân khác áp dụng theo quy định tại khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 9 của Điều lệ Sáng kiến, nhưng không có quyền ngăn cấm người khác thực hiện việc áp dụng và chuyển giao sáng kiến ngoài phạm vi cơ sở
Lưu ý
2/ Tổ chức, cá nhân áp dụng sáng kiến phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu việc áp dụng sáng kiến đó xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác.

Lưu ý
3/ Trường hợp chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến cho người khác áp dụng và việc áp dụng sáng kiến đó xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác, thì chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng kiến (bên chuyển giao) chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên nhận chuyển giao do việc áp dụng sáng kiến đó gây ra, nếu giữa các bên có thỏa thuận như vậy trong hợp đồng chuyển giao sáng kiến.
Lưu ý
4/ Tác giả sáng kiến không có quyền áp dụng hoặc chuyển giao sáng kiến cho tổ chức, cá nhân khác nếu có thỏa thuận như vậy giữa chủ đầu tư tạo ra sáng kiến và tác giả sáng kiến, thể hiện trong các văn bản sau đây:
- Hợp đồng
- Các quy định của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến
Quyền của người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu
Đối với sáng kiến đã được công nhận, người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu có quyền nhận thù lao theo quy định tại Điều 10, có nghĩa là được nhận thù lao cùng lúc với nhận thù lao của Tác giả sáng kiến, với mức tối thiểu 20% mức thù lao cho Tác giả sáng kiến (nếu không có thỏa thuận khác)
Trả thù lao cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu
1. Trước khi kết thúc 4 năm kể từ ngày sáng kiến được công nhận, nếu chủ đầu tư tạo ra sáng kiến áp dụng sáng kiến hoặc chuyển giao sáng kiến cho tổ chức, cá nhân khác áp dụng thì có nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng kiến và những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu theo thỏa thuận giữa các bên, hoặc trong trường hợp các bên không có thỏa thuận, thì thực hiện như sau:
Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu
1.1 Trường hợp chủ đầu tư tạo ra sáng kiến là tổ chức kinh tế hoặc là đơn vị sự nghiệp có thu và hạch toán độc lập, nếu giữa tác giả sáng kiến và chủ đầu tư tạo ra sáng kiến không có thỏa thuận thì việc trả thù lao cho tác giả sáng kiến được thực hiện theo quy định sau đây:


Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu
a) Thù lao trả hàng năm trong 3 năm đầu tiên áp dụng sáng kiến, trả trong thời hạn 01 tháng tính từ ngày kết thúc mỗi năm áp dụng, với mức tối thiểu 7% tiền làm lợi thu được do áp dụng sáng kiến của mỗi năm, trường hợp không tính được tiền làm lợi do áp dụng sáng kiến thì trả với mức tối thiểu 5 lần mức lương tối thiểu chung theo quy định của Nhà nước tại thời điểm trả thù lao;
b) Thù lao trả trong 3 năm kể từ ngày sáng kiến được công nhận, cho mỗi lần chuyển giao sáng kiến cho tổ chức, cá nhân khác áp dụng, trả trong thời hạn 01 tháng tính từ ngày nhận thanh toán của mỗi lần chuyển giao, với mức tối thiểu 15% giá chuyển giao.


Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu
1.2 Trường hợp chủ đầu tư tạo ra sáng kiến không phải là tổ chức kinh tế và không phải là đơn vị sự nghiệp có thu và hạch toán độc lập, nếu giữa tác giả sáng kiến và chủ đầu tư tạo ra sáng kiến không có thỏa thuận thì việc trả thù lao cho tác giả sáng kiến được thực hiện như trường hợp không tính được tiền làm lợi do áp dụng sáng kiếnNghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu
2. Nghĩa vụ trả thù lao cho những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu được thực hiện cùng lúc với mỗi lần trả thù lao cho tác giả sáng kiến, với mức tối thiểu 20% mức thù lao cho tác giả sáng kiến nếu giữa những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu và chủ đầu tư tạo ra sáng kiến không có thỏa thuận khác.
Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu
3. Mức thù lao được trà chung cho:
- Tác giả sáng kiến và các đồng tác giả
- Cho tất cả những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu
và những người này tự thỏa thuận việc phân chia với nhau.

Nghĩa vụ của tác giả sáng kiến
1) Cung cấp đầy đủ các thông tin về sáng kiến đến mức có thể áp dụng được cho cơ sở công nhận sáng kiến;
2) Tham gia triển khai áp dụng sáng kiến lần đầu;
3) Giữ bí mật thông tin về sáng kiến theo thỏa thuận với chủ đầu tư tạo ra sáng kiến và theo quy định của pháp luật;
3) Trả thù lao cho những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu theo quy định tại Điều 10, trong trường hợp tác giả đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến.


Xác định tiền làm lợi do áp dụng sáng kiến
1. Tiền làm lợi do áp dụng sáng kiến là tổng số tiền tiết kiệm từ tất cả các khoản lợi trực tiếp có được từ việc áp dụng sáng kiến, sau khi đã trừ các chi phí phát sinh do việc áp dụng sáng kiến.
2. Tiền làm lợi trực tiếp được xác định trên cơ sở so sánh thực trạng kinh tế, kỹ thuật trước và sau khi áp dụng sáng kiến.
3. Tiền làm lợi gián tiếp từ việc áp dụng sáng kiến không được tính khi xác định tiền làm lợi.


Quyền và nghĩa vụ liên quan đến sáng kiến được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Trong trường hợp đối tượng là sáng kiến đã được công nhận, sau đó được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì từ thời điểm quyền sở hữu trí tuệ được xác lập, các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ được áp dụng đối với đối tượng đó, thay thế các quy định về sáng kiến.


Các biện pháp thúc đẩy hoạt động
sáng kiến
Phổ biến sáng kiến
1. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện các biện pháp sau đây để phổ biến sáng kiến thuộc lĩnh vực quản lý của mình:
a) Tổ chức dịch vụ môi giới chuyển giao sáng kiến và các hình thức giao dịch về sáng kiến (hội chợ, triển lãm…) hỗ trợ việc chuyển giao sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, hoặc sáng kiến của cá nhân, tổ chức không có đủ năng lực để áp dụng;


Phổ biến sáng kiến
b) Hỗ trợ việc triển khai áp dụng sáng kiến lần đầu, thỏa thuận và phối hợp với chủ đầu tư tạo ra sáng kiến để công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi đối với những sáng kiến có khả năng áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích to lớn cho xã hội;
c) Công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi các sáng kiến là giải pháp quản lý và giải pháp tác nghiệp trong lĩnh vực quản lý hành chính, sự nghiệp của Nhà nước và các sáng kiến tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật.


Phổ biến sáng kiến
2. Cơ quan, tổ chức trực tiếp cung cấp dịch vụ môi giới được thu phí môi giới theo mức thỏa thuận với chủ đầu tư tạo ra sáng kiến.


Khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo
Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức thực hiện các biện pháp sau đây nhằm khuyến khích quần chúng tham gia các phong trào thi đua sáng tạo:


Khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo
a) Tổ chức các hội thi sáng tạo, triển lãm kết quả lao động sáng tạo, Tuần lễ Sáng kiến quốc gia, tổng kết và khen thưởng hoạt động sáng kiến hàng năm và các hoạt động khác để tôn vinh tổ chức, cá nhân điển hình và biểu dương các sáng kiến có thể áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội;
b) Tổ chức các diễn đàn cho hoạt động sáng kiến, như trang tin điện tử, câu lạc bộ sáng tạo; phổ biến, tuyên truyền về các tổ chức, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua sáng tạo.Khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo
2. Các cơ sở công nhận sáng kiến, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể áp dụng các biện pháp sau đây nhằm khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tạo ra và áp dụng sáng kiến:
a) Ưu tiên xem xét nâng lương, nâng bậc thợ, đào tạo nâng cao trình độ và các chế độ phúc lợi khác cho tác giả sáng kiến;
b) Ưu tiên xem xét, cấp kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến.Khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo
3. Các cơ quan, tổ chức sau đây có trách nhiệm tổ chức tổng kết, khen thưởng hoạt động sáng kiến ở các ngành, các cấp:
a) Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đồng chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết, khen thưởng hoạt động sáng kiến trong toàn quốc;Khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo
b) Các Sở Khoa học và Công nghệ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở địa phương (nếu có), Liên đoàn Lao động và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Sở, Ban, ngành của địa phương tổ chức tổng kết hoạt động sáng kiến của địa phương;
c) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức tổng kết hoạt động sáng kiến của ngành, lĩnh vực tương ứng.


Chi phí cho hoạt động sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến
1. Chi phí cho hoạt động sáng kiến trong đó có chi phí để tạo ra và áp dụng sáng kiến, trả thù lao, trả thưởng cho tác giả sáng kiến và những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu được thực hiện như sau:
a) Các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên được hỗ trợ một phần từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán chi ngân sách hàng năm của đơn vị trên cơ sở khả năng thu của đơn vị;


Chi phí cho hoạt động sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến
b) Các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm 100% kinh phí hoạt động thường xuyên chi từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;
c) Các đơn vị sự nghiệp được Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên và các đơn vị, cơ quan khác của Nhà nước (không phải đơn vị sự nghiệp) chi trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm.


Chi phí cho hoạt động sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến
2. Chi phí cho hoạt động sáng kiến đối với các doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.


Chi phí cho hoạt động sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy ho�