dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Danh sach HS dat giai olimpic tieng anh vong huyen 2014 mien phi,tai lieu Danh sach HS dat giai olimpic tieng anh vong huyen 2014 mien phi,bai giang Danh sach HS dat giai olimpic tieng anh vong huyen 2014 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/13/2014 10:27:21 AM
Filesize: 0.02 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN TRẢNG BÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: . . . ./QĐ-PGDĐT Trảng Bàng, ngày . . . tháng . . . năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet
cấp huyện năm học 2013 - 2014


TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRẢNG BÀNG

Căn cứ Quyết định số: 01/2013/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 01 năm 2013 của UBND huyện Trảng Bàng về việc ban hành qui định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
Căn cứ Công văn số: 3205/SGDĐT-GDTrH, ngày 18/10/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh về việc tham gia Cuộc thi Olympic tiếng Anh và giải toán qua Internet năm học 2013 - 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh;
Căn cứ Công văn số: 690/UBND-KTTC, ngày 07 tháng 04 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt định mức chi bồi dưỡng các thành viên hội đồng thi giải Toán, thi Tiếng Anh trên internet từ học kỳ II năm học 2010 – 2011 trở đi;
Căn cứ kết quả Cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp huyện năm học 2013 – 2014;
Xét đề nghị của Bộ phận Phổ thông Khối THCS,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích tốt trong cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp huyện năm học 2013 – 2014.
Giấy khen và tiền thưởng: 21 cá nhân và tập thể đạt giải nhất, nhì, ba.
Giấy khen cho 30 cá nhân đạt khuyến khích.
Điều 2. Các Ông (Bà) Bộ phận chuyên môn, Tài vụ Phòng GDĐT Trảng Bàng cùng các Cá nhân và Tập thể có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành.


Nơi nhận:
Như điều 2;
Lưu: VT, THCS.

TRƯỞNG PHÒNG


Phạm Ngọc Hải


DANH SÁCH CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
TRONG CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013 – 2014
(kèm theo quyết định Số: . . . ./QĐ-PGDĐT ngày . . . tháng . . . năm 2014)

STT
TÊN CÁ NHÂN / TẬP THỂ
ID
Đơn vị
Trường THCS
KHỐI
ĐẠT GIẢI
THƯỞNG

1
Nguyễn Lương Thiên Bảo
1201703525
Thị Trấn
6
Nhất
120.000đ

2
Lê Nguyễn Quốc Đoàn
1204294500
Bình Thạnh
6
Nhì
100.000đ

3
Dương Tiến Lộc
107545971
Thị Trấn
6
Ba
80.000đ

4
Phạm Nguyễn Như Ngọc 
1204628862
An Thành
6
Ba
80.000đ

5
Nguyễn Thùy Trúc Linh 
1201369344
An Hòa
6
Khuyến Khích


6
Võ Trần Trung Hiếu
115058834
An Bình Thành
6
Khuyến Khích


7
Nguyễn Thúy Hải Dương
1203377025
Thị Trấn
6
Khuyến Khích


8
Nguyễn Hữu Trí
1202600591
Phước Chỉ
6
Khuyến Khích


9
Trần Thị Mỹ Huyền
1203336836
An Thành
6
Khuyến Khích


10
Nguyễn Thị Như Tuyên
107933453
An Thành
6
Khuyến Khích


11
Huỳnh Tấn Khoa
1205843711
An Thành
6
Khuyến Khích


12
Nguyễn Nhật Nam
1204232313
An Hòa
6
Khuyến Khích


13
Vương Hòa Thuận
104626217
An Hòa
7
Nhì
100.000đ

14
Lê Hoàng Thiên Ân
108049386
An Thành
7
Ba
80.000đ

15
Vương Ngọc Thuận
116734867
An Hòa
7
Khuyến Khích


16
Nguyễn Gia Hưng
1200650570
Gia Bình
7
Khuyến Khích


17
Tạ Nguyễn Phú Lộc
108150536
An Hòa
7
Khuyến Khích


18
Lê Thị Huỳnh Như
1203716308
An Thành
8
Nhất
120.000đ

19
Nguyễn Thị Thúy Linh
115038621
Gia Lộc
8
Nhì
100.000đ

20
Lâm Minh Trung
1201488872
Thị Trấn
8
Ba
80.000đ

21
Nguyễn Thị Vân Thanh
113375826
Bình Thạnh
8
Ba
80.000đ

22
Nguyễn Ngọc Bảo Nghiêm
1201601934
Thị Trấn
8
Khuyến Khích


23
Nguyễn Văn Phước
1203985038
Lộc Hưng
8
Khuyến Khích


24
Phạm Phương Quỳnh
1200946530
Trương Tùng Quân
8
Khuyến Khích