dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Danh sách GV đạt hội giảng Huyện 2013-2014 mien phi,tai lieu Danh sách GV đạt hội giảng Huyện 2013-2014 mien phi,bai giang Danh sách GV đạt hội giảng Huyện 2013-2014 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/6/2014 7:29:07 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN TRẢNG BÀNG COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

Số: . . . ./PGDĐT-THCS

DANH SAÙCH GIAÙO VIEÂN ÑAÏT HOÄI GIAÛNG VOØNG HUYỆN
NAÊM HOÏC 2013 - 2014

TT HOÏ VAØ TEÂN GV TRÖÔØNG THCS MOÂN DAÏY LÔÙP KEÁT QUAÛ GHI CHUÙ
Tieát 1 Tieát 2 HOÀ SÔ
1 Đỗ Hoaøng Anh Bình Thạnh Lí 7 Giỏi Khá Toát Đạt
2 Nguyễn Bảo Quốc Bình Thạnh Thể Dục 7 Giỏi Giỏi Toát Đạt
3 Nguyễn Hồ Kiều Diễm Bình Thạnh Tiếng Anh 6 Giỏi Khá Toát Đạt
4 Cao Văn Đạt Bình Thạnh Toaùn 7 Giỏi Khá Toát Đạt
5 Nguyeãn Tröôøng Nhaõ Bình Thạnh AÂm Nhaïc 7 Khá Giỏi Toát Đạt
6 Nguyễn Thị Kim Loan Bình Thạnh GDCD 9 Khá Giỏi Toát Đạt
7 Nguyeãn Thò Phöôïng Bình Thạnh Lòch Söû 9 Khá Giỏi Toát Đạt
8 Leâ Thò Haø Bình Thạnh Vaên 7 Khá Khá Toát Chưa đạt
9 Traàn Thò Loùt Bình Thạnh Hoùa 9 Giỏi Khá Toát Đạt
10 Ñoã Thanh Baïch Bình Thạnh Hoùa 8 Giỏi Giỏi Toát Đạt
11 Phaïm Thò Hoàng Gaám Bình Thạnh Myõ Thuaät 6 Giỏi Giỏi Toát Đạt
12 Phaïm Thò Beù Bình Thạnh Sinh 8 Giỏi Khá Toát Đạt
13 Nguyeãn Phuùc Linh Phước Chỉ Vật lí 9 Khaù Gioûi Toát Đạt
14 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Phước Chỉ Vật lí 9 Khaù Gioûi Toát Đạt
15 Trịnh Minh Hết Phước Chỉ Mĩ thuật 8 Giỏi Giỏi Toát Đạt
16 Đặng Thị Linh Phước Chỉ Ngöõ vaên 8 Giỏi Khaù Toát Đạt
17 Ñaëng Ngoïc Tình Phước Chỉ Địa 9 Gioûi Khaù Toát Đạt
18 Thaønh Thò Thu Truùc Phước Chỉ Tieáng Anh 9 Gioûi Khaù Toát Đạt
19 Voõ Thu Hieàn Phước Chỉ GDCD 8 Gioûi Khaù Toát Đạt
20 Lê Minh Thông Hưng Thuận Toán 6 Gioûi Gioûi Toát Ñaït
21 Hồng Thị Ray Hưng Thuận Văn 9 Gioûi Gioûi Toát Ñaït
22 Nguyễn Thị Mai Hiên Hưng Thuận Toán 8 Gioûi Gioûi Toát Ñaït
23 Phùng Thị Thanh Thúy Hưng Thuận Toán 9 Khaù Gioûi Toát Ñaït
24 Đinh Kim Ngà Hưng Thuận Toán 8 Gioûi Gioûi Toát Ñaït
25 Lê Thị Thu Vân Hưng Thuận Toán 6 Gioûi Gioûi Toát Ñaït
26 Lê Tuyết Mai Hưng Thuận Sinh 8 Gioûi Khaù Toát Ñaït
27 Hồ Thị Chạnh Hưng Thuận TD 7 Khaù Gioûi Toát Ñaït
28 Mang Ngọc Thắm Hưng Thuận Lý 7 Gioûi Gioûi Toát Ñaït
29 Nguyễn Thị Mai Hồng Hưng Thuận Hóa 9 Khaù Gioûi Toát Ñaït
30 Nguyễn Thị Hồng Phượng Hưng Thuận Lý 8 Khaù Gioûi Toát Ñaït
31 Phạm Thị Thiết Hưng Thuận Sinh 9 Gioûi Gioûi Toát Ñaït
32 Nguyễn Thanh Trung An Thôùi Vaät lyù 7 Gioûi Gioûi Toát Ñaït
33 Nguyeãn Thò Kim Thoa An Thôùi Myõ thuaät 8 Gioûi Gioûi Toát Ñaït
34 Traàn Thò Thuøy An Thôùi Sinh hoïc 8 Giỏi Khaù Toát Ñaït
35 Mai Ngoïc Tuù An Thôùi Toaùn 7 Giỏi Giỏi Toát Ñaït
36 Voõ Ngoïc Sieâm An Thôùi GDCD 9 Gioûi Khaù Toát Ñaït
37 Nguyeãn Thò An Trinh An Thôùi Ñòa lyù 6 Gioûi Khaù Toát Ñaït
38 Nguyeãn Thanh Thuùy An Thôùi Tieáng Anh 8 Gioûi Gioûi Toát Ñaït
39 Nguyễn Bích Ky Thị Trấn Toaùn 9 Gioûi Gioûi Toát Ñaït
40 Nguyễn Quang Vinh Thị Trấn Toaùn 9 Gioûi Gioûi Toát Ñaït
41 Trần Văn Đoâng Thị Trấn Toaùn 8 Khaù Gioûi Toát Ñaït
42 Ñaëng Thò Hanh Ñoan Thị Trấn Toaùn 7 Giỏi Khaù Toát Ñaït
43 Phan Thò Thuùy Uyeân Thị Trấn Toaùn 6 Giỏi Khaù Toát Ñaït
44 Voõ Thaønh Taøi Thị Trấn Vaät lyù 9 Giỏi Gioûi Toát Ñaït
45 Oân Hoaøng Vieät Thị Trấn Vaät lyù 9 Giỏi Gioûi Toát Ñaït
46 Lê Mỹ Phượng Thị Trấn Vaät lyù 8 Giỏi Khaù Toát Ñaït
47 Nguyễn Thành Trung Phong Thị Trấn Thể dục 6 Gioûi Gioûi Toát Ñaït
48 Lê Kim Mai Thị Trấn Thể dục 7 Khaù Gioûi Toát Ñaït
49 Nguyễn Kim Nguyên Thị Trấn Ngữ văn 8 Giỏi Giỏi Tốt Đạt
50 Trần Thị Mon Thị Trấn Ngữ văn 8 Giỏi Giỏi Tốt Đạt
51 Trần Thị Hảo Thị Trấn Ngữ văn 8 Giỏi Giỏi Tốt Đạt
52 Trương Thị Thu Hà Thị Trấn Ngữ văn 9 Gioûi Khaù Toát Ñaït
53 Trần Thị Chi Thị Trấn Địa 7 Gioûi Gioûi Toát Ñaït
54 Trần Thị Kim Hồng Thị Trấn Địa 6 Gioûi Gioûi Toát Ñaït
55 Nguyễn Thị Kim Bình Thị Trấn Sử 7 Gioûi Khaù Toát Ñaït
56 Phạm Thị Linh Thị Trấn GDCD 6 Gioûi Gioûi Toát Ñaït
57 Nguyễn Thị Thanh Ngân Thị Trấn Anh văn 9 Gioûi Gioûi Toát Ñaït
58 Huỳnh Thị Thu Hồng Thị Trấn Anh văn 9 Gioûi Khaù Toát Ñaït
59 Lại Thị Kim Hoa Thị Trấn Sinh 7 Giỏi Giỏi Tốt Đạt
60 Trần Thị Tuyết Phượng Thị Trấn Hoùa 9 Giỏi Giỏi Tốt Đạt
61 Voõ Thị Nhung Thị Trấn Sinh 6 Khaù Khaù Toát Chöa ñaït
62 Nguyễn Văn Cảm Tröông Tuøng Quaân Ngữ văn 7 7 Khaù Giỏi Toát Đạt
63 Huỳnh Thị Ngọc Hồng Tröông Tuøng Quaân Ngữ văn 9 9 Giỏi Giỏi Toát Đạt
64 Phạm Thị Thanh Yến Tröông Tuøng Quaân Ngữ văn 8 8 Giỏi Giỏi Toát Đạt
65 Phạm Văn Biểu Tröông Tuøng Quaân Toán 8 8 Khaù Giỏi Toát Đạt
66 Nguyễn Hoàng Vương Cang Tröông Tuøng Quaân Toán 6 6 Gioûi Gioûi Toát Ñaït
67 Dương Mỹ Vân Tröông Tuøng Quaân Toán 6 6 Gioûi Gioûi Toát Ñaït
68 Nguyễn Quốc Hưng Tröông Tuøng Quaân Toán 8 8 Gioûi Gioûi Toát Ñaït
69 Lê Thanh Trúc Tröông Tuøng Quaân Thể dục 7 7 Khaù Gi