dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Công văn hướng dẩn PP "bàn tay nặn bột" mien phi,tai lieu Công văn hướng dẩn PP "bàn tay nặn bột" mien phi,bai giang Công văn hướng dẩn PP "bàn tay nặn bột" mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/6/2014 7:33:46 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập ( Tự do ( Hạnh phúc


Tây Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị;
- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông;
- Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú;
- Hiệu trưởng trường Thực nghiệm GDPT tỉnh.

Nhằm bồi dưỡng phát triển kĩ năng nghề nghiệp cho cán bộ quản lí, giáo viên (GV) bậc trung học, tăng cường công tác bồi dưỡng góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho GV trung học, tiếp tục bồi dưỡng kĩ năng thực hiện các phương pháp dạy học tích cực, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đơn vị thực hiện bồi dưỡng kĩ năng thực hiện phương pháp "Bàn tay nặn bột" (BTNB), cụ thể như sau:
1. Các vấn đề chung
– Nội dung bồi dưỡng: Phương pháp, qui trình và kĩ năng thực hiện phương pháp BTNB trong dạy học bậc trung học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.
– Đối tượng được bồi dưỡng: GV Vật lí, Hóa học và Sinh học cấp THCS và THPT.
– Phương pháp bồi dưỡng:
+ GV tự nghiên cứu tài liệu do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp, có tài liệu riêng cho các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học (do chưa có tài liệu chính thức về phương pháp BTNB của cấp THPT nên GV THPT tham khảo tài liệu của THCS và khai thác tham khảo thêm tại địa chỉ website: http://bantaynanbot.edu.vn);
+ Tổ chức hội thảo cấp trường về việc thực hiện phương pháp BTNB trong dạy học;
+ Tổ chức hội thảo cấp tỉnh về việc thực hiện phương pháp BTNB trong dạy học;
+ Tổ chức hội thi cấp tỉnh về việc thực hiện dạy học bằng phương pháp BTNB (tích hợp trong hội thi ứng dụng CNTT thiết kế bài giảng điện tử- e-Learning cấp THCS và THPT, hướng dẫn tại công văn số 2614/SGDĐT-GDTrH, ngày 23/8/2013)
2. Các nhiệm vụ cụ thể
– Xây dựng kế hoạch dạy học: Trên nguyên tắc đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông, các tổ/nhóm chuyên môn, GV được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo phương pháp BTNB. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, GV phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện. Tùy theo điều kiện của nhà trường, mỗi tổ/nhóm chuyên môn, GV có thể lựa chọn một hoặc một số chủ đề/bài học để dạy theo phương pháp BTNB trong năm học.
– Tổ chức hoạt động dạy học: Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, GV có thể thiết kế tiến trình dạy học cụ thể cho mỗi chủ đề mà không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa. Mỗi chủ đề có thể được thực hiện ở nhiều tiết học, mỗi tiết có thể chỉ thực hiện một hoặc một số bước trong tiến trình sư phạm của phương pháp BTNB. Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ trên lớp. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, cần chú trọng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở ngoài lớp học và ở nhà.
– Phát triển thiết bị dạy học và học liệu
Các nhà trường chủ động sửa chữa, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học, khuyến khích, hỗ trợ kinh phí và tạo các điều kiện thuận lợi khác cho GV tự làm thiết bị dạy học và học liệu phục vụ dạy học. Đặc biệt, cần tập trung phát triển nguồn học liệu trên mạng để hỗ trợ học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao ở ngoài lớp học và ở nhà theo phương pháp BTNB.
– Trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục
+ Phòng GDĐT và nhà trường có biện pháp khuyến khích và tạo điều kiện cho GV áp dụng phương pháp BTNB về thời gian chuẩn bị bài dạy, hỗ trợ kinh phí làm thiết bị dạy học và học liệu…; có hình thức động viên, khen thưởng các GV tích cực áp dụng phương pháp BTNB đạt kết quả tốt.
+ Tổ/nhóm chuyên môn, GV xây dựng kế hoạch dạy học; kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của