dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Công văn hương dẩn nâng lương trước thời hạn 2013 mien phi,tai lieu Công văn hương dẩn nâng lương trước thời hạn 2013 mien phi,bai giang Công văn hương dẩn nâng lương trước thời hạn 2013 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/6/2014 7:35:27 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN TRẢNG BÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số 83 /PGDĐT-TCCB
V/v hướng dẫn xét nâng lương trước thời hạn năm 2013

Trảng Bàng, ngày 28 tháng 02 năm 2014Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MG, TH, THCS trong huyện.

Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
Căn cứ Công văn số 39/SNV-TCCC ngày 06/3/2013 của Sở Nội vụ về việc triển khai Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 7572/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND huyện Trảng Bàng về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn về thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức khối Nhà nước và các xã, thị trấn thuộc huyện;
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xét nâng lương trước thời hạn năm 2013 như sau:
Đối tượng áp dụng:
Công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.
Đối tượng không áp dụng:
Công chức, viên chức bị kỷ luật hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ bậc lương hoặc đang bị đề nghị xem xét kỷ luật theo quy định;
Công chức, viên chức đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch đang giữ hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung;
Điều kiện, tiêu chuẩn chung:
Có thời gian nâng bậc lương thường xuyên từ tháng 01/2013 đến tháng 12/2013
Đối với công chức, viên chức loại A0, A1 (3 năm nâng bậc lương) thì xét danh hiệu thi đua 3 năm liên tục (2012-2013; 2011-2012; 2010-2011)
Đối với công chức, viên chức loại B, C (2 năm nâng bậc lương) thì xét danh hiệu thi đua 2 năm liên tục (2012-2013; 2011-2012)
Trong cùng năm, nếu mới chuyển ngạch lương thì không thực hiện nâng lương trước thời hạn.
Đối với công chức, viên chức đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì những thành tích đạt được trước ngày có quyết định không được tính để xét cho lần sau.
Không thực hiện nâng lương trước thời hạn 2 lần liên tiếp trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.
Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A, đã được nâng bậc lương trước thời hạn từ bậc 3 (hệ số: 2,72; loại A0) lên bậc 4 (hệ số: 3,03; loại A0) từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Đến ngày 01 tháng 8 năm 2010 ông A được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen do lập thành tích xuất sắc (thành tích của ông A được ký sau ngày 01 tháng 01 năm 2010 nên được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau). Tuy nhiên, theo quy định không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn trong cùng ngạch nên ông A vẫn chỉ được xét nâng bậc lương thường xuyên từ bậc 4 lên bậc 5 từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
Tiêu chuẩn cụ thể:
a) Xét nâng lương trước thời hạn 12 tháng nếu đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
- Đạt chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh: Đối với CCVC loại A0, A1 có 02 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và 01 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua Tỉnh; Đối với loại viên chức B, C có 01 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và 01 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua tỉnh.
- Bằng khen của Bộ, Ngành, TW
- Bằng khen của UBND Tỉnh
b) Xét nâng lương trước thời hạn 09 tháng nếu đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
- Đối với viên chức loại A0, A1: Có 03 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở
- Đối với loại viên chức B: Có 02 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở
c) Xét nâng lương trước thời hạn 06 tháng nếu đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
- Đối với viên chức loại A0, A1: Có 03 năm đạt danh hiệu từ lao động tiên tiến trở lên.
- Đối với loại viên chức B: Có 02 năm đạt danh hiệu từ lao động tiên tiến trở lên.
Tỷ lệ nâng lương trước thời hạn:
10% tổng số công chức, viên chức trong đơn vị (tính đến 31/12/2013).