dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Công văn hướng dẩn kiểm tra HKII 2013-2014 mien phi,tai lieu Công văn hướng dẩn kiểm tra HKII 2013-2014 mien phi,bai giang Công văn hướng dẩn kiểm tra HKII 2013-2014 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/6/2014 7:32:14 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
______
Số: 312 / SGDĐT-KT
V/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra
học kì 2 năm học 2013 - 2014
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Tây Ninh, ngày 19 tháng 02 năm 2014

 Kính gởi:
- Trưởng phòng giáo dục và đào tạo;
- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;
- Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Ninh;
- Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên;
- Hiệu trưởng trường Thực nghiệm Giáo dục phổ thông Tây Ninh.
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện kiểm tra học kì 2 năm học 2013-2014 cụ thể như sau:
I.Thời gian và môn kiểm tra theo lịch chung và đề kiểm tra thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh (do Sở Giáo dục và Đào tạo ra đề):
1. Đối với lớp 12 THPT và lớp 12 GDTX (gọi chung là lớp 12):
- Ngày 27/3/ 2014 lãnh đạo các trường THPT, lãnh đạo các trung tâm GDTX về Sở nhận bì chứa đĩa CD đề kiểm tra chính thức ở các môn do Sở Giáo dục và Đào tạo ra đề (lúc 8 giờ 00);
- Ngày 27/3 - 2/4/2014: các trường THPT, các trung tâm GDTX tổ chức in sao đề kiểm tra;
- Ngày 03, 04 và 05/4/2014: các trường THPT, các trung tâm GDTX tổ chức kiểm tra học kì 2 theo lịch kiểm tra, đề kiểm tra thống nhất trong toàn tỉnh:
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian
làm bài
Giờ
phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt
đầu
làm bài

03/4/2014
Sáng
Ngữ văn
120 phút
7 giờ 25
7 giờ 30


Chiều
Lịch sử
90 phút
13 giờ 30
13 giờ 35

04/4/2014
Sáng
Toán
120 phút
7 giờ 25
7 giờ 30


Chiều
Địa lí
90 phút
13 giờ 30
13 giờ 35

05/4/2014
Sáng
Vật lí
60 phút
7 giờ 30
7 giờ 45Hóa học
60 phút
9 giờ 15
9 giờ 30


Chiều
Sinh học
60 phút
13 giờ 30
13 giờ 45Tiếng Anh
(12 THPT)
60 phút
15 giờ 15
15 giờ 30

2. Đối với lớp 9 THCS:
- Từ 18/4 đến 23/4/2014: Các phòng giáo dục và đào tạo tổ chức biên tập đề kiểm tra học kì 2;
- Ngày 24/4 - 29/4/2014: Các phòng giáo dục và đào tạo tổ chức in sao đề kiểm tra cho các trường THCS;
- Ngày 02/5/2014: Các phòng giáo dục và đào tạo chuyển giao các bì chứa đề kiểm tra cho Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc;
- Ngày 05,06 và 07/5/2014: các trường THCS tổ chức kiểm tra học kì 2 ở các môn (theo lịch thống nhất của tỉnh):
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian
làm bài
Giờ
phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt
đầu
làm bài

05/5/2014
Sáng
Ngữ văn
90 phút
7 giờ 25
7 giờ 30


Chiều
Lịch sử
60 phút
13 giờ 30
13 giờ 35

06/5/2014
Sáng
Toán
90 phút
7 giờ 25
7 giờ 30


Chiều
Địa lí
60 phút
13 giờ 30
13 giờ 35

07/5/2014
Sáng
Vật lí
60 phút
7 giờ 30
7 giờ 45Hóa học
60 phút
9 giờ 15
9 giờ 30


Chiều
Sinh học
60 phút
13 giờ 30
13 giờ 45Tiếng Anh
60 phút
15 giờ 15
15 giờ 30


3. Phương thức kiểm tra học kì 2 (lớp 9 và lớp 12):
- Đề kiểm tra các môn: Ngữ văn, Toán, Lịch sử và Địa lí: kiểm tra theo phương thức tự luận;
- Đề kiểm tra các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh: kiểm tra theo phương thức trắc nghiệm khách quan.
4. Cấu trúc đề kiểm tra học kì 2: (thực hiện theo Cấu trúc đề kiểm tra học kì 2 được ban hành kèm theo Công văn số 2618 /SGDĐT