dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an BDGV ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 3 mien phi,tai lieu BDGV ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 3 mien phi,bai giang BDGV ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 3 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/11/2014 12:09:28 PM
Filesize: 4.97 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Mễ DUN 3:
T? CH?C HO?T D?NG GI�O D?C
? TRU?NG PH? THễNG TRUNG H?C
Lục
Thị
Cán bộ
Nga
Bồi
Dưỡng
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VI ÊN
giáo dục
Hà Nội
TRườNG
B? GI�O D?C V� D�O T?O
C?C NH� GI�O V� CBQLCSGD

CÂU HỎI DÀNH CHO BẠN
?1: Hãy làm quen với nhau!
?2: Hãy trình bày những điều bạn đã biết về Mô đun này?
?3: Hãy nêu những mong muốn cần đạt được từ Mô đun này?
?4: Hãy bày tỏ mong muốn về phương pháp học mà bạn muốn được áp dụng?
MỤC TIÊU MÔ ĐUN
Hoàn thành Mô đun 3, HV cần đạt được các yêu cầu sau:
- Trình bày được khái niệm HĐGD, vị trí, vai trò của HĐGD, những đặc trưng của HĐGD ở trường THCS,THPT.
- Phân tích được nội dung, hình thức và quy trình tổ chức HĐGD ở trường THCS và THPT.
- Có kĩ năng tổ chức một số HĐGD ở trường THCS, THPT
- Tự tin và có trách nhiệm trong việc tổ chức HĐGD ở trường THCS, THPT.
- Xác định được các minh chứng của Điều 7. Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục.
Trình bày được các mức độ đánh giá xếp loại giáo viên theo Tiêu chuẩn 4.
4
PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN

CHIA SẺ KINH NGHIỆM
HỌC HỎI
GIAO LƯU
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
Kết quả thảo luận
Hoạt động phản hồi
Trả lời Phiếu hỏi
7 nguyờn t?c
khi tham gia h?c t?p

May 14
6
H?c t?p b?ng da giỏc quan
Tham gia tớch c?c
S? d?ng t�i li?u cú ý nghia
D?u tiờn v� cu?i cựng
Th?c h�nh v� c?ng c?
Ph?n h?i
L�m m?u

NỘI DUNG 1:
Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục
HOẠT ĐỘNG 1-
TÌM HIỂU VỀ TIÊU CHUẨN 4 :
NĂNG LỰC GIÁO DỤC VÀ CÁC MINH CHỨNG
Câu 1. Chuẩn nghề nghiệp GV trung học gồm bao nhiêu tiêu chuẩn ?
Câu 2. Trong Tiêu chuẩn 4 có bao nhiêu Tiêu chí liên quan đến việc “Tổ chức các hoạt động giáo dục ở nhà trường ”, đó là những Tiêu chí nào?
Câu 3. Nguồn minh chứng của Tiêu chuẩn 4 là gì?
TÓM TẮT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1
TÓM TẮT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1
Nguồn minh chứng của TIÊU CHUẨN 4
Bản kế hoạch các hoạt động giáo dục được phân công.
Các loại sổ sách, hồ sơ quản lý dạy học theo quy định của các cấp quản lý.
Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên.
Sổ biên bản sinh hoạt lớp, sổ chủ nhiệm lớp, sổ liên lạc (đối với giáo viên chủ nhiệm); sổ công tác Đoàn, sổ tay công tác của giáo viên (đối với giáo viên không làm chủ nhiệm)...
Hồ sơ thi đua của nhà trường (kinh nghiệm, sáng kiến, nếu có).
Nhận xét của đại diện cha mẹ học sinh, học sinh, các tổ chức chính trị, xã hội, đồng nghiệp... (nếu có).
Tư liệu về một trường hợp giáo dục cá biệt thành công (nếu có).
HOẠT ĐỘNG 2: TIÊU CHÍ 16,18,20
CỦA TIÊU CHUẨN 4 : NĂNG LỰC GIÁO DỤC
VÀ CÁC MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO CÁC TIÊU CHÍ ĐÓ
Nhóm 1, 2: Nghiên cứu Tiêu chí 16, phân tích những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện tiêu chí này?
Nhóm 3, 4: Nghiên cứu Tiêu chí 18, phân tích những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện tiêu chí này?
Nhóm 5, 6: Nghiên cứu Tiêu chí 20, phân tích những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện tiêu chí này?
TÓM TẮT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 2

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
TÓM TẮT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 2

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
TÓM TẮT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 2

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
NỘI DUNG 2
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS VÀ THPT
Câu hỏi 1: Ở trường Thầy /Cô thường xuyên tổ chức những HĐGD nào?
Câu hỏi 3: Điều gì có thể xảy ra nếu ở trường Thầy /Cô chỉ quan tâm đến HDDH mà sao nhãng HĐGD?
Câu hỏi 2: HĐGD ở trường phổ thông có những đặc trưng nào?
TÓM TẮT NỘI DUNG 2
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS VÀ THPT
TÓM TẮT NỘI DUNG 2
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS VÀ THPT
NỘI DUNG 3
HOẠT ĐỘNG 1 -NỘI DUNG, HÌNH THỨC
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS, THPT
Câu hỏi 1: Theo thầy (cô), hoạt động giáo dục ở trường THCS, THPT bao gồm những hoạt động nào?
Câu hỏi 2: Thầy (Cô) cho biết nội dung cơ bản và hình thức tương ứng mỗi hoạt động đó?
TÓM TẮT NỘI DUNG 3
NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ QUY TRÌNH
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS, THPT


Sơ đồ 1- Tóm tắt nội dung, hình thức giáo dục ở trường phổ thông trung học
NỘI DUNG 3
HOẠT ĐỘNG 2 - QUY TRÌNH
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS, THPT
Nhóm 1: Hãy nêu các bước tổ chức thực hiện một buổi sinh hoạt lớp (hoặc sinh hoạt dưới cờ)
Nhóm 2: Để tổ chức tốt hoạt động chủ đề tháng ở trường Thầy (Cô) thường làm những công việc gì?
Nhóm 3: Thầy (Cô) hãy nêu các bước tổ chức hoạt động Ngày Hội ở trường THCS/THPT ?
Nhóm 4: Ở trường Thầy (Cô) có những Câu lạc bộ nào hoạt động. Hãy nêu các bước tổ chức buổi sinh hoạt thường kì ở Câu lạc bộ?
Nhóm 5: Ở trường Thầy (Cô), hoạt động trò chơi có được diễn ra thường xuyên không? Các bước thực hiện như thế nào?
Nhóm 6: Trình bày quy trình tổ chức hoạt động giáo dục ở trường THCS/THPT?
T ÓM T ẮT NỘI DUNG 3
HOẠT ĐỘNG 2 - QUY TRÌNH
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS, THPT
Quy trình tổ chức hoạt động GDNGLL gồm các bước liên hoàn với nhau


Thầy/Cô đã sử dụng thuần thục Quy trình và các yêu cầu sư phạm của các hoạt động này?
KN tổ chức hoạt động Giao lưu (giữa HS với HS)
KN tổ chức hoạt động Giao lưu (giữa HS với khách mời)
KN tổ chức hoạt động Ngày Hội
KN tổ chức hoạt động Kịch tham gia
KN tổ chức hoạt động Đóng vai
KN tổ chức hoạt động Trò chơi
KN tổ chức hoạt động Hội thi
KN tổ chức hoạt động Sinh hoạt Câu lạc bộ


23
NỘI DUNG 4
MỘT SỐ KĨ NĂNG
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS, THPT
NỘI DUNG 4
MỘT SỐ KĨ NĂNG
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS, THPT
Ho?t d?ng
Thực hành
Mỗi nhóm tự chọn 1 Hình thức để thực hành thiết kế và thể hiện một HĐGD theo chủ đề : “Giáo dục Tình bạn - Tình yêu tuổi học trò”
Gieo ý chí gặt hành động
Gieo ho¹t ®éng gÆt thãi quen
Gieo thãi quen gÆt tÝnh c¸ch
Gieo tÝnh c¸ch gÆt sè phËn
Nhìn thì nhớ
Nghe thì quên
Làm mới hiểu
Chúc sức khỏe và thành đạt
Trân trọng cảm ơn
Địa chỉ liên hệ: TS. LUC THỊ NGA
Email: Lucthinga@yahoo.com
Tel : 0904185355
S?NG

SỐNG KHÔNG GIẬN, KHÔNG HỜN, KHÔNG OÁN TRÁCH.
SỐNG MỈM CƯỜI VỚI THỬ THÁCH, CHÔNG GAI.
SỐNG VƯƠN LÊN CHO KỊP ÁNH BAN MAI.
SỐNG CHAN HÒA VỚI NHỮNG NGƯỜI CHUNG SỐNG.
SỐNG LÀ ĐỘNG NHƯNG LÒNG LUÔN BẤT ĐỘNG.
SỐNG LÀ THƯƠNG NHƯNG LÒNG CHẲNG VẤN VƯƠNG.
SỐNG YÊN VUI, DANH LỢI MÃI COI THƯỜNG.

ĐẶT TÂM TRÊN MẮT, ĐỂ NHÌN THẤY NỖI KHỔ CỦA THA NHÂN.
ĐẶT TÂM TRÊN MIỆNG, ĐỂ NÓI LÊN LỜI AN ỦI VỚI NGƯỜI BẤT HẠNH.
ĐẶT TÂM TRÊN TAI, ĐỂ NGHE LỜI THAN TRÁCH, GÓP Ý CỦA NGƯỜI KHÁC.
ĐẶT TÂM TRÊN VAI, ĐỂ BIẾT GÁNH VÁC VÀ CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM VỚI ANH EM.
ĐẶT TÂM TRÊN TAY, ĐỂ LÀM VIỆC, CỘNG TÁC VÀ GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC.
ĐẶT TÂM TRÊN CHÂN, ĐỂ MAU MẮN CHẠY ĐẾN VỚI NGƯỜI CÙNG KHỔ.