dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an BDGV ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 2 mien phi,tai lieu BDGV ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 2 mien phi,bai giang BDGV ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/11/2014 12:07:29 PM
Filesize: 2.79 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHỐI HỢP VỚI CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI
TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH

Thành phố Đà Nẵng 7/ 2013
Khởi động
2
3 - Ôn bài cũ: Xin mời nhóm ôn bài nhắc lại ý chính của nội dung bài hôm truớc (nếu có).

1. BCV tự giới thiệu
2. Làm quen với học viên
TỔ CHỨC LỚP
+ Thống nhất nội quy lớp
+ Bầu lớp trưởng, lớp phó
*Lớp trưởng:
*Lớp phó:
* Nhiệm vụ:
Hỗ trợ HDV,
Quản lý lớp học
* Phân công trực nhật hàng ngày: Khởi động, giao lưu, phản hồi bài học (khái quát nội dung bài học trước, ý kiến bình luận của cá nhân)3
Mục tiêu chuyên đề (Môđun 2)
Giúp người học:
Có hiểu biết và có khả năng thực hiện được việc phối hợp với cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục học sinh trung học;

Thực hiện ngày càng tốt hơn các yêu cầu quy định của Chuẩn GV TrH liên quan đến Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng; Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng.

Thực hành thiết kế hoạt động phối hợp giữa nhà trường và cộng đồng trong công tác giáo dục HS.
* Tu lieu bai giang 7-2013.docx
Nội dung chuyên đề
* Mối quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng trong công tác giáo dục HS,
* Các nguồn lực và các hoạt động phối hợp giữa cộng đồng và nhà trường trong công tác giáo dục HS,
* Các tổ chức xã hội; Ý nghĩa, mục tiêu của sự phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục HS.
* Các nội dung và kĩ năng phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục HS.

Nội dung chuyên đề (tiếp)
* Các biện pháp phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục HS
* Thực hành tổ chức hoạt động phối hợp giữa nhà trường và cộng đồng, các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục HS.

 
Bài 1. Phối hợp với cộng đồng trong
công tác giáo dục học sinh
Mục tiêu:
Ý nghĩa và vai trò của mối quan hệ với cộng đồng;
Tăng cường năng lực tổ chức các HĐ phối hợp để phát triển nhà trường và đóng góp vào sự phát triển cộng đồng.
Bài 1. Phối hợp với cộng đồng trong
công tác giáo dục học sinh
2. Nội dung:
Mối quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng trong công tác giáo dục HS;
Các nguồn lực cho hoạt động phối hợp;
Các hoạt động phối hợp;
Thực hành tổ chức hoạt động phối hợp.
HĐ 1: Tìm hiểu mối quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng trong công tác giáo dục HS (30’)

Mục tiêu HĐ 1:
Khái niệm cộng đồng
Vai trò của cộng đồng và vai trò của nhà trường trong công tác GD HS
Kinh nghiệm triển khai các hoạt động phối hợp giữa nhà trường và cộng đồng trong công tác giáo dục HS.
HĐ 1: Tìm hiểu mối quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng trong công tác giáo dục HS
Bước 1, 2: Tìm hiểu về cộng đồng, mối quan hệ cộng đồng và nhà trường trong công tác giáo dục HS
- Cộng đồng: Khái niệm, một số thành phần và đặc
điểm của mối quan hệ giữa cộng đồng và nhà trường
- - Vai trò của cộng đồng và nhà trường trong công tác giáo dục HS?


Mối quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng…
11
Cộng đồng
Thành phần CĐ
Đặc điểm mối
quan hệ
Vai trò
Một tập hợp người có cùng: chung lợi ích, chung mục đích làm việc, cùng sinh sống trong một khu vực xác định.
Mọi người dân có quyền công dân hợp pháp; các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị- XH- nghề…
Hiện tượng XH khách quan, nhà trường là một bộ phận của XH; Mối quan hệ tương hỗ, tác động qua lại với nhau
Tham gia quản lí, giám sát,... GD toàn diện HS; Tạo môi trường học tập..., định hướng nghề nghiệp; Đóng góp kinh phí cho nhà trường.
GD cho mọi người, phổ biến kiến thức cho cộng đồng; Tuyên truyền phổ biến chính sách,...
HĐ 1: Tìm hiểu mối quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng trong công tác giáo dục HS

Mối quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng…
13
Quy định về
Sự phối hợp
Kinh nghiệm
quốc tế
- Luật Giáo dục 2005; Chiến lược Giáo dục 2011-202; Điều lệ trường trung học; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông; ...
- Văn bản ngoài ngành GD:….
Mô hình tư vấn: HĐT cung cấp ý tưởng, các lựa chọn để giúp HTrg ra quyết định;
Mô hình ra quyết định: HĐT tham gia phát triển các chính sách lớn, các quy định, thủ tục giao tiếp,... ra các quyết định
HĐ 2. Tìm hiểu về nguồn lực cho HĐ phối hợp giữa cộng đồng và nhà trường trong công tác GD HS (20’)
Mục tiêu:
Thống nhất được các loại nguồn lực mà cộng đồng có thể hỗ trợ nhà trường, nhà trường có thể hỗ trợ cho cộng đồng, làm căn cứ cho việc khai thác các nguồn lực đó trong họat động phối hợp giữa nhà trường và cộng đồng.
HĐ 2. Tìm hiểu về nguồn lực cho HĐ phối hợp giữa cộng đồng và nhà trường trong công tác GD HS (20’)
Bước 1 : Tìm hiểu các nguồn lực cộng đồng có thể
hỗ trợ nhà trường trong công tác giáo dục HS
Bước 2: Thu thập thông tin về nguồn lực của nhà
trường trong hoạt động phối hợp


Mối quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng…
16
Nguồn lực CĐ
hỗ trợ trường
Nguồn lực trường
hỗ trợ CĐ
Nguồn lực vật chất: tài lực, vật lực, nhân lực, trang TB phục vụ DH và các HĐ GD trong nhà trường.
+ Nguồn lực phi vật chất: tạo môi trường GD: tư vấn, trao đổi thông tin, kinh nghiệm; hỗ trợ công tác hướng nghiệp; hỗ trợ nội dung DH...
+ Con người: GV & HS tham gia HĐ nâng cao dân trí, tuyên truyền phổ biến kiến thức KHKT,… các HĐ văn hóa, TDTT,… của CĐ
+ Cơ sở vật chất của nhà trường: Tạo môi trường phục vụ CĐ
Bài 2: Vai trò, mục tiêu của sự phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục học sinh

Mục tiêu: Sau bài học, HV:
* Biết về các tổ chức xã hội (khái niệm, các đơn vị, tổ chức thành phần)
* Trình bày được ý nghĩa của sự phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác GDHS
* Phân tích được mục tiêu của sự phối hợp này và cho ví dụ minh họa.
* Vận dụng được các kĩ năng phối hợp trong công tác giáo dục HS.

Bài 2- HĐ 1. Trao đổi về các tổ chức xã hội (15’)
- Thế nào là các tổ chức xã hội? Tổ chức xã hội có thể bao gồm những đơn vị, tổ chức nào?
- Ý nghĩa của sự phối hợp với các tổ chức xã hội trong
công tác giáo dục HS?Về các tổ chức xã hội …
19
Tổ chức xã hội
Ý nghĩa của
sự phối hợp
Khái niệm: bất kể tổ chức nào trong XH (nghĩa rộng); một thành tố của cơ cấu XH, là một hệ thống các quan hệ, tập hợp liên kết cá nhân nào đó để đạt được một mục đích nhất định
Thành phần: Các tổ chức xã hội- chính trị, nghề nghiệp, đoàn thể,…

Điểm tựa vững chắc để thực hiện các biện pháp GD cụ thể.
Thể hiện tinh thần hợp tác tốt
Tạo nên sức mạnh cho nhà trường

Bài 2- HĐ 2: Mục tiêu của sự phối hợp và kỹ năng phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác GDHS (30’)

- Mục tiêu của sự phối hợp với các tổ chức XH?
- Kỹ năng phối hợp với các tổ chức xã hội
HV:
…. ……

Bài 2- HĐ 2: Mục tiêu của sự phối hợp và kỹ năng phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác GDHS (30’)


Bài 3. Nội dung và biện pháp phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục học sinh

Mục tiêu: HV có khả năng:
Trình bày được nội dung phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục HS;
Đưa ra được các biện pháp phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục HS


Bài 3- HĐ 1: Nội dung phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục HS (35’)

(Nhà trường giữ vai trò chủ đạo)
Phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục HS cho cả năm học, từng kì học hoặc trong một tháng tùy theo yêu cầu giáo dục trọng tâm của nhà trường và của địa phương nơi trường đóng.
- Phối hợp trong việc xây dựng những điều kiện cần thiết trong công tác giáo dục HS.
- Phối hợp trong việc tìm ra các phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục HS nhằm mang lại hiệu quả giáo dục cao nhất.
Ý kiến bổ sung của quý thầy cô?
Về nội dung phối hợp…
HV:

Bài 3-HĐ 2: Biện pháp phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục HS (35’)


Bài 3- HĐ 2: Biện pháp phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục HS
Nâng cao nhận thức cho GV về sự cần thiết phải có sự phối hợp với các tổ chức xã hội.
Xây dựng nội dung phối hợp cụ thể, phù hợp với yêu cầu và điều kiện cho phép của mỗi bên tham gia.
Tổ chức các hoạt động phối hợp cùng nhau để thực hiện các nội dung phối hợp đã xây dựng.
Tổ chức giám sát, đánh giá kết quả sự phối hợp, rút ra bài học kinh nghiệm.
Ý kiến bổ sung của quý thầy cô?
HĐ 3- Bài 1. Xác định các hoạt động phối hợp giữa cộng đồng và nhà trường trong công tác giáo dục HS
Mục tiêu HĐ 3:
Trình bày được các họat động cộng đồng hỗ trợ nhà trường; nhà trường hỗ trợ cộng đồng và ý nghĩa của các hoạt động trong công tác GD HS.
HĐ 3- bài 1. Xác định các hoạt động phối hợp giữa cộng đồng và nhà trường trong công tác giáo dục HS (30’)
HĐ 3- Bài 1. Xác định các hoạt động phối hợp giữa cộng đồng và nhà trường trong công tác giáo dục HS

Các họat động cộng đồng hỗ trợ nhà trường
(Lớp C- Đà Nẵng 10/7/3013)
Hoạt động
Đảm bảo an ninh trường học (Công an)
Định hướng nghề nghiệp
QL, giám sát các hoạt động của nhà trg
QL HS ngoài nhà trường
Chăm sóc sức khỏe GV, CB, HS
Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho GV, CB nhà trg
Tạo CSVC
Giao lưu (văn hóa, văn nghệ,…)
Động viên thăm hỏi
GD truyền thống quê hương
GD phòng chống tệ nạn XH
GD an toàn GT, trật tự XH
Đóng góp kinh phí
……
Tác động
- An toàn trường học
HS biết khả năng và chọn nghề phù hợp
Nhà trường thực hiện tốt hơn nhiệm vụ GD
HS được quản lý, tránh tệ nạn,….
Tạo điều kiện cho GV, CB, HS hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn


Tăng cường hợp tác đôi bên

HS hiểu biết, có tình cảm quê hương đúng đắn
Môi trường nhà trường an toàn
Tạo sức mạnh cho nhà trường
…..
Các họat động nhà trường hỗ trợ cộng đồng
(Lớp C- Đà Nẵng 10/7/3013)
Hoạt động
Phổ biến kiến thức KHKT
HS tuyên truyền phổ biến về sử dụng NLTKHQ
HS tham gia VN, TDTT, HĐ chính trị tại địa phương
Trg tham gia chăm sóc sức khỏe, vệ sinh MT, xây nhà tình nghĩa- công trinh công cộng, chăm sóc nghĩa trang
Tôn tạo, bảo tồn di tích văn hóa
Tuyên truyền ATGT
Phòng chống dịch bệnh, giữ VSMT
Xây dựng khóm văn hóa
Viết thư tặng quà chiến sĩ đảo
Tuyên truyền bản sắc văn hóa dân tộc
Phòng chống tệ nạn XH, bảo vệ khu dân cư
Cung cấp CSVC để tổ chức HĐ

Tác động
Tăng hiểu biết cho dân
Ng. dân sử dụng NL TKHQ
Tạo môi trường văn hóa, văn minh,…
Hợp tác giữa nhà trường và địa phương


Nâng cao nhận thức, tôn tạo di tích
Thực hiện văn hóa GT
Tạo MT xanh, bảo vệ sức khỏe,
Tạo MT văn hóa, đẩy lùi tệ nạn XH
Ý thức chủ quyền biển đảo
Tạo MT Văn hóa, văn minh
Đảm bảo an ninh khu dân cư, nhà trg

Hợp tác giữa CĐ và nhà trường
Các họat động cộng đồng hỗ trợ nhà trường
(Lớp A- Đà Nẵng 11/7/3013)
Hoạt động
Hỗ trợ kinh phí, CSVC
Đảm bảo an ninh học đường (CA)
Chăm sóc sức khỏe (y tế)
GD truyền thông (Internet, truyền hình, bưu điện, báo chí,…)
Chính quyền tham gia QL và huy động HS (UBND, tổ chức CT- XH ở địa phương có liên quan)
Định hướng nghề
Tạo môi trường DH thân thiện (các mối quan hệ)
Giám sát, QL các HĐ GD
Mít tinh chào mừng các HĐ CT- XH ở địa phương
Khuyến hoc, khuyến tài
Giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc
Phòng tránh đuối nước
Tác động
Tăng cường CSVC, khuyến học
Ngăn tệ nạn XH xâm nhập nhà trường
Phát hiện, ngăn ngừa dịch bệnh
Nâng cao chất lượng GD (tuyên truyền, cập nhật thông tin
Ổn định SL, nâng cao chất lượng


HS có thông tin về ngành nghề, …
Tăng CSVC, mối QH thân thiện
Tạo môi trường học thuận lợi
Tăng nhận thức cho HS

GV, HS phấn khởi
Tăng nhận thức cho HS
Tạo an toàn cho HS
Các họat động cộng đồng hỗ trợ nhà trường
(Lớp A- Đà Nẵng 11/7/3013)
Hoạt động
Tham gia tìm hiểu SKSS, cộng đồng hỗ trợ tìm hiểu chuyên sâu về giới
QL HS trong hè, trong năm học, sinh hoạt đội, HĐ tình nguyện trong hè (tiếp sức mùa thi,…)
Phổ cập GD THCS
Giao lưu văn hóa, văn nghệ

Hỗ trợ phát triển năng khiếu cho HS

Tác động
Đảm bảo sức khỏe vị thành niên

Tạo môi trường thuận lợi cho HS họat động, HS biết giúp đỡ người khác
Tạo điều kiện cho HS tham gia HĐ xã hội
Nâng cao đời sống tinh thần của ng. dân
Phát triển sở trường, năng khiếu, thẩm mỹ cho HS
Các họat động nhà trường hỗ trợ cộng đồng
(Lớp A- Đà Nẵng 11/7/3013)
Hoạt động
Tình nguyện chăm sóc GĐ chính sách, vệ sinh MT
Tuyên truyền ATGT, phòng chống a túy,..

Phổ biến kiến thức, DH trong các trg tâm CĐ
Phổ cập GD: bổ túc, xóa mù chữ
Biến HS thành tuyên truyền viên
Định hướng nghề nghiệp
..
Tổ chức giao lưu văn hóa VN,
Tuyên truyền kiến thức KHKT
GD quốc phòng an ninh
GD pháp luật

Tác động
Tăng cường mối QH hai bên
GD nhân cách cho HS
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, lòng yêu nước, BVMT
Nâng cao nhận thức cho người dânDuy trì nghề truyền thống của địa phương
Nâng cao đời sống tinh thần
CĐ ứng dụng KT vàô thực tiễn
Giữ
HĐ 4- (Bài 1). Thiết kế chương trình hoạt động phối hợp nhà trường và cộng đồng trong công tác GDHS (110’)
Mục tiêu HĐ 4:
Biết được lợi ích của chương trình hoạt động phối hợp;
Trình bày được quy trình thiết kế một chương trình hoạt động phối hợp;
Thực hành thiết kế chương trình hoạt động phối hợp.
HĐ 4 (Bài 1). Thiết kế chương trình hoạt động phối hợp nhà trường và cộng đồng trong công tác GDHS
Bước 1: Tìm hiểu ích lợi của chương trình hoạt động và cách thiết kế một chương trình hoạt động phối hợp giữa nhà trường và cộng đồng trong công tác giáo dục HS?

- Ích lợi của CT HĐ phối hợp:
+ Nhà trường: Chủ động phố hợp, khai thác các điều kiện trong, ngòai nhà trường hỗ trợ công tác GD HS
+ Cộng đồng: Đảm bảo thực hiện HĐ phối hợp, đóng góp vào công tác GD trong nhà trường.
HĐ 4 (Bài 1). Thiết kế chương trình hoạt động phối hợp nhà trường và cộng đồng trong công tác GDHS
Bước 2: Tìm hiểu các bước thiết kế chương trình hoạt động phối hợp giữa nhà trường và cộng đồng trong công tác giáo dục HS (Kinh nghiệm HV)

Thiết kế chương trình hoạt động phối hợp…
38
Thiết kế CT
hoạt động
Các bước thiết kế
Định ra các bước HĐ sẽ thực hiện để đạt được những mục tiêu xác định, thông qua việc sử dụng tối ưu nguồn nhân lực và vật lực đã có và sẽ được khai thác.
1. Xác định lĩnh vực hoạt động và mục tiêu cần đạt
2. Lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp:
3. Chuẩn bị điều kiện:
4. Triển khai hoạt động:
5: Đánh giá:
Đề cương bản thiết kế hoạt động phối hợp
Tên hoạt động phối hợp:...
(i) Mục tiêu của hoạt động:
(ii) Nội dung và hình thức thực hiện:
(iii) Đối tượng tham gia:
(iv) Quy mô, thời điểm, thời lượng, địa điểm tổ chức:
(v) Các bước tiến hành: Chuẩn bị, tiến trình hoạt động, đánh giá:
HĐ 4 (Bài 1). Thiết kế chương trình hoạt động phối hợp nhà trường và cộng đồng trong công tác GDHS
Bước 3: Thiết kế chương trình hoạt động phối hợp giữa nhà trường và cộng đồng trong công tác giáo dục HS
Phân công nhóm thiết kế chương trình họat động
Yêu cầu:
- Đủ các thành phần của bản thiết kế
- Soạn chi tiết một hoạt động, trình diễn
- Trình bày trong 15’ (trình diễn khoảng 5-7’)
Phân công nhóm thiết kế chương trình hoạt động phối hợp nhà trường và cộng đồng (45’)
KẾT LUẬN
NHỮNG ĐIỂU CẦN QUAN TÂM
TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP
Tăng cường nhận thức về sự cần thiết thực hiện tiêu chí 19, 22, 23 trong chuẩn GV TrH
GV có khả năng và điều kiện thực hiện HĐ phối hợp
Nội dung & hình thức, PP HHD rất đa dạng (chú ý đặc trưng nhà trường, yêu cầu/ điều kiện CĐ)
Tăng cường kỹ năng phối hợp tổ chức cáchoạt động ở GV
Hãy cùng tiến hành từ những hoạt động nhỏ, thiết thực với HS và cộng đồng
TỔNG KẾT
(GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VÀ TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ)
- HĐ1: Giải đáp thắc mắc của HV
+ HV nêu những điều còn băn khoăn
+ Trao đổi chung cả lớp
+ Kết luận
HĐ2: Hệ thống lại các nội dung đã được tập huấn
Cử HV ghi ý kiến
Trò chơi ném bóng- Nhắc lại nội dung chính của lớp tập huấn- ý nghĩa của chúng
TỔNG KẾT
(GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VÀ TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ)

HĐ3: Đánh giá khóa tập huấn
KT 3x 3x 3 (hài lòng, chưa hài lòng, mong muốn)

HĐ 4: Bế mạc khoá tập huấn
HV nói một câu ngắn diễn tả về cảm xúc, ấn tượng đối với khóa tập huấn. Ví dụ: bổ ích, hấp dẫn, hiệu quả,…
GV phát biểu, chúc và tạm biệt, hẹn gặp lại.
TỔNG KẾT
(GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VÀ TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ)
Chúng ta đã đạt được những gì so với mong đợi ban đầu?
Hiểu biết về phối hợp với cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục học sinh trung học;

Thực hiện ngày càng tốt hơn các yêu cầu quy định của Chuẩn GV TrH liên quan đến Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng; Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng.

Thực hành thiết kế họat động phối hợp giữa nhà trường và cộng đồng trong công tác giáo dục HS.


Địa chỉ mail của BCV
camphuongthuly@yahoo.com
CHÚC THÀNH CÔNG
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!