dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an BC TỔNG KẾT CT CHUYÊN MÔN NH 2013-2014 mien phi,tai lieu BC TỔNG KẾT CT CHUYÊN MÔN NH 2013-2014 mien phi,bai giang BC TỔNG KẾT CT CHUYÊN MÔN NH 2013-2014 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/31/2014 8:46:57 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN MAI SƠN
TRƯỜNG THCS CHIỀNG CHUNG
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: / BC-TrTHCSCCChiềng Chung, ngày 25 tháng 5 năm 2014BÁO CÁO
Tổng kết Công tác chuyên môn
Năm học: 2013 – 2014

Kính gửi: Phòng GD&ĐT huyện Mai sơn.

Thực hiện hướng dẫn số: 29/GDĐT- CM THCS ngày 9/9/2014 của phòng GD - ĐT Mai Sơn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm 2014- 2014 và các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014..
Thực hiện công văn số: 51/GD&ĐT-CM ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Phòng GD&ĐT Mai Sơn Hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2013 - 2014; BGH trường THCS Chiềng Chung báo cáo Tổng kết công tác chuyên môn năm học 2013 – 2014 với những nội dung chính sau:

A. SỐ LIỆU ĐẾN CUỐI NĂM HỌC
I. Số liệu giáo viên, học sinh đến cuối năm học:
1. Giáo viên:

Giáo viên
Văn
Toán
Lý
Hóa
Sinh
Sử
Địa
GD
CD
CN
TD
Anh
Nhạc
MT
Tin

Chỉ tiêu
4
4
1
1
2

1

1
1
2
1
1
1

Hiện có
4
4
1
1
2

1

1
1
2
1
1


Đạt chuẩn
1
3
1

2

1

1
1
2
1
1


Trên chuẩn
3
1

1
1. Học sinh:

Học sinh
Công lập
Ngoài công lập
Ghi chú

Tổng số học sinh
292Số học sinh nữ
134Số học sinh dân tộc
292Số học sinh bỏ học
2
Tổng số phòng máy vi tính: Không có
Tổng số máy vi tính: 03, Tổng số máy tính kết nối internet: 02 ( Dcom 3G)
Số lớp được học 2 buổi/ ngày ( Số học sinh được học trên 6 buổi/tuần):

TT
Khối
Lớp
Số học sinh
Ghi chú

1
6
1
20
Phụ đạo học sinh yếu

2
7
1
36
Phụ đạo học sinh yếu

3
8
1
21
Phụ đạo học sinh yếu

4
9
1
34
Phụ đạo học sinh yếu


Cộng:
4
111II. KẾT QUẢ XÉT DUYỆT CUỐI NĂM HỌC
1. Giáo viên
Tổng số giáo viên: 19 giáo viên.
2. Học sinh:
- Số học sinh xếp loại giỏi ( HK+HL): 04 học sinh.
- Số học sinh tiên tiến: 56 học sinh.
- Số học sinh bị kỉ luật: 01 học sinh (Trong đó bị đuổi học một tuần: 01 học sinh)
B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
I- Mặt mạnh - các hoạt động đã làm được
1. Việc sắp xếp, bố trí đội ngũ:
- Ngay từ đầu năm học nhà trường đã tiến hành khảo sát chất lượng giáo viên để từ đó phân công giảng dạy phát huy thế mạnh, hạn chế điểm yếu của từng cá nhân, từ đó nhà trường nắm bắt khả năng tổ chức dạy học của từng người để có hướng bồi dưỡng, giúp đỡ những giáo viên còn hạn chế. Kết quả khảo sát chất lơngj giáo viên cụ thể sau:

Loại giỏi
Loại khá
Loại TB
Loại yếu
Tổng số tiết
Ghi chú

6
12
0
0
18
1 Giáo viên không tham gia do nghỉ thai sản


2. Việc thực hiện chương trình giáo dục …:
Thực hiện xếp thời khóa biểu hàng tuần để đảm bảo cho giáo viên làm việc 40 giờ/ tuần và đúng theo chương trình giảm tải của bộ.
- Tháng 9 năm 2013, sau khi ổn định các mặt hoạt động nhà trường tiến hành khảo sát chất lượng học sinh đầu năm ở các môn cơ bản nhằm nắm bắt được nhận thức của học sinh để từ đó chỉ đạo giáo viên bộ môn và nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, kế hoạch phụ đạo cho những học sinh yếu.
- Nhà trường tổ chức dạy cho học sinh được học đủ các môn học, số tiết học theo quy định của luật giáo dục hiện hành và điều lệ trường THCS điều chỉnh.
- Do nhà trường chưa có đủ điều kiện cơ