dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an BÁO CÁO TK CT GD DÂN TỘC 2013-2014 mien phi,tai lieu BÁO CÁO TK CT GD DÂN TỘC 2013-2014 mien phi,bai giang BÁO CÁO TK CT GD DÂN TỘC 2013-2014 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/31/2014 10:29:05 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN MAI SƠN
TRƯỜNG THCS CHIỀNG CHUNG Biểu 2b-trang 1
thèng kª sè liÖu TR¦êNG CHUY£N BIÖT
Năm học 2013-2014

TT Trường Số lượng Ghi chú
Cấp Tiểu học
Tổng số trường
Tổng số học sinh
Tổng số học sinh bán trú
Số học sinh bán trú là người dân tộc thiểu số
1 Trường PTDTBT Số học sinh nữ dân tộc thiểu số
Cấp THCS
Tổng số trường
Tổng số học sinh
Tổng số học sinh bán trú
Số học sinh bán trú là người dân tộc thiểu số
Số học sinh nữ dân tộc thiểu số
Cấp Tiểu học:
Tổng số trường
Tổng số học sinh
Tổng số học sinh bán trú
Số học sinh bán trú là người dân tộc thiểu số
2 Trường phổ thông Số học sinh nữ dân tộc thiểu số
có học sinh bán trú Cấp THCS:
Tổng số trường
Tổng số học sinh 280
Tổng số học sinh bán trú 26
Số học sinh bán trú là người dân tộc thiểu số 26
Số học sinh nữ dân tộc thiểu số 132

Biểu 2b-trang2

Tổng số trường có lớp ghép
Tổng số lớp ghép
Chia ra: - Lớp ghép 2 trình độ
- Lớp ghép 3 trình độ
4 Lớp ghép Tổng số học sinh lớp ghép
Số học sinh lớp ghép là nữ
Số học sinh dân tộc thiểu số học lớp ghép
Số học sinh nữ dân tộc thiểu số
Tổng số giáo viên dạy lớp ghép:
Số giáo viên nữ
Số giáo viên đạt chuẩn trở lên

Người lập biểu Chiềng Chung ngày 28 tháng 5 năm 2014
"(Ký, ghi rõ họ tên)" Thủ trưởng đơn vị
" (Ký tên, đóng dấu)"Nguyễn Ánh Dương Nguyễn Quý Đức