dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bai8-qp mien phi,tai lieu bai8-qp mien phi,bai giang bai8-qp mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/3/2011 1:12:40 PM
Filesize: 1.82 M
Download count: 51
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÀI THUYẾT TRÌNH
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 2
KHOA SP KHOA HỌC XÃ HỘI
NGÀNH NGỮ VĂN
PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH"
BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC
THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nguyễn Duy Phương THPT Vĩnh Kim
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 2
BÀI 8
SÚNG TIỂU LIÊN AK
GIẢI PHÁP
PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC
“ DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Nguyễn Duy Phương THPT Vĩnh Kim
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 2
BÀI 8
SÚNG TIỂU LIÊN AK
7 GIẢI PHÁP
Đẩy lùi tệ quan liêu tham nhũng,tiêu cực trong XH,
giữ vững định hướng XHCN trên các lĩnh vực, chống
nguy cơ tụt hậu về kinh tế
B.Nâng cao nhận thức về âm mưu,thủ đoạn của
các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến
không để bị động và bất ngờ
C.Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ Quốc cho toàn dân
D.Xây dựng cơ sở chính trị- xã hội vững mạnh về mọi mặt
Nguyễn Duy Phương THPT Vĩnh Kim
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 2
BÀI 8
SÚNG TIỂU LIÊN AK
E.Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương
vững mạnh
G.Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống
chống” Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của địch
H.Đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HDH đất nước và chăm
lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân
dân lao động
A. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng tiêu cực trong XH, giữ vững định hướng XHCN trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 2
BÀI 8
A. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng tiêu cực trong XH, giữ vững định hướng XHCN trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 2
BÀI 8
Giữ vững sự ổn định xã hội và làm cho đất nước ngày càng vững mạnh về mọi mặt.
Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong XH, giữ vững định hướng XHCN trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về KT là giải pháp hữu hiệu để giữ vững và thúc đẩy yếu tố bên trong của ĐN luôn ổn định.
B.Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ.
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 2
BÀI 8
B.Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ.
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 2
BÀI 8
Phát hiện kịp thời những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch sử dụng để chống phá CM nước ta.
Giáo dục nhận thức một cách rộng rãi cho toàn XH.
Đấu tranh phê phán những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác.
Mỗi người dân VN phải có tri thức, bản lĩnh chính trị vững vàng.
Phát hiện, báo cáo kịp thời thủ đoạn chống phá của kẻ thù cho cơ quan chức năng xử lí.
C.Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân.
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 2
BÀI 8
C.Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 2
BÀI 8
Bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của toàn đảng, toàn quân, toàn dân.
Nhân dân ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác, củng cố QP, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự ATXH và các thành quả CM.
Giáo dục ý thức BVTQXHCN cần phải mang tính toàn diện, tập trung vào:
C.Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 2
BÀI 8
Tinh thần cảnh giác
Quan điểm, đường lối của Đ về
Nhiệm vụ BVTQXHCN trong giai đoạn CM mới
Tinh thần xả thân vì TQ
Giáo dục tình yêu QH-ĐN
BVTQ
Hình thức giáo dục phải đa dạng, phù hợp với từng đối tượng
D.Xây dựng cơ sở chính trị-xã hội vững mạnh về mọi mặt.
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 2
BÀI 8
D.Xây dựng cơ sở chính trị-xã hội vững mạnh về mọi mặt.
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 2
BÀI 8

Luôn luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.
Nâng cao trình độ CT, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên….
Duy trì nghiêm kỉ luật….

Xây dựng cơ sở chính trị-xã hội vững mạnh sẽ đảm bảo cho chế độ xã hội luôn ổn định, phát triển.
E.Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh.
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 2
BÀI 8
E.Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh.
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 2
BÀI 8
 Xây dựng LL dân quân tự vệ, dự bị động viên phải rộng khắp ở tất cả các bản, làng, phường, xã, thị trấn… và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.
 Bảo đảm triển khai thế phòng thủ ở các địa phương, cơ sở, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng nhưng lấy chất lượng là chính.
Ở địa phương: chú trọng kết hợp phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh TQ và xây dựng lực lượng vũ trang ở cơ sở.
G.Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống “ Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của địch
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 2
BÀI 8
G.Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống “ Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của địch
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 2
BÀI 8
-Khi mỗi tình huống bạo loạn xảy ra, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và cả hệ thống chính trị, xử lí theo nguyên tắc:
NHANH GỌN
KIÊN QUYẾT
LINH HOẠT
ĐÚNG DT
KHÔNG ĐỂ LAN RỘNG
K ÉO DÀI
-Hoạt động xử lí bạo loạn phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, các ngành, quân đội và công an làm tham mưu.
H.Đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HDH ĐN và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 2
BÀI 8
H.Đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HDH ĐN và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 2
BÀI 8
- Là để tạo ra cơ sở vật chất, phát triển LLSX và từng bước hoàn thiện QHSX XHCN
- Là điều kiện để tăng năng suất lao động của XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động, để tạo nên sức mạnh của thế trận “lòng dân”
Những giải pháp trên có quan hệ chặt chẽ. Vì vậy trong quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ này không nên coi nhẹ hoặc tuyệt đối hóa một giải pháp nào.

H.Đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HDH ĐN và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 2
BÀI 8
TRÁCH NHIỆM CỦA SINH VIÊN
Nổ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, cống hiến cho ĐN.
Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác CM.
Phát hiện và góp phần đấu tranh, ngăn ngừa đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược” Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ
KHOA SP KHOA HỌC XÃ HỘI
NGÀNH NGỮ VĂN