dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài.Vi mien phi,tai lieu Bài.Vi mien phi,bai giang Bài.Vi mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/9/2014 9:07:51 PM
Filesize: 1.93 M
Download count: 22
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÀI 10. AMINO AXIT
I. KHÁI NIỆM - DANH PHÁP
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ - TÍNH CHẤT VẬT LÝ
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
IV. ỨNG DỤNG
BÀI 10. AMINO AXIT
I. KHÁI NIỆM - DANH PHÁP
1. Khái niệm
Là hợp chất tạp chức phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH)
AMINO AXIT
BÀI 10. AMINO AXIT
I. KHÁI NIỆM - DANH PHÁP
2. Danh pháp
a. Tên thay thế
b. Tên bán hệ thống
BÀI 10. AMINO AXIT
I. KHÁI NIỆM - DANH PHÁP
2. Danh pháp
b. Tên bán hệ thống
chử cái Hi Lạp chỉ vị trí NH2
BÀI 10. AMINO AXIT
Axit 2-amino
etanoic
Axit 2-amino
propanoic
Axit 2-amino-3
-metylbtanoic
Axit 2-amino
petandioic
Axit 2,6-điamino
hexanoic
Axit amino
axetic
Axit α-amino
propionic
Axit α-amino
isovaleric
Axit α-amino
glutamic
Axit α,ε-điamino
caproic
glyxin
alanin
valin
axit
glutamic
lysin
gly
ala
val
glu
lys
BÀI 10. AMINO AXIT
II. CẤU TẠO - TÍNH CHẤT VẬT LÝ
dạng phân tử
dạng ion lưỡng cực
Hãy điền Đ(đúng) hoặc S(sai) vào các ô vuông sau mỗi
mệnh đề dưới đây:
Do có cấu tạo ion lưỡng cực nên ở điều kiện thường các aminoaxit:
1. là chất lỏng
4. là chất rắn
5. khó tan trong nước
2. dể tan trong nước
3. có nhiệt độ nóng chãy thấp
6. có nhiệt độ nóng chãy cao
S
Đ
S
Đ
S
Đ
BÀI 10. AMINO AXIT
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
Tính chất chung của các hợp chất hữu cơ chứa nhóm NH2 là
Tính chất chung của các hợp chất hữu cơ chứa nhóm COOH là
a. Làm đổi màu quỳ tím thành xanh
b. Phản ứng với bazơ mạnh tạo muối
c. Phản ứng với axit mạnh tạo muối
a. Làm đổi màu quỳ tím thành đỏ
b. Phản ứng với bazơ mạnh tạo muối
c. Phản ứng với axit mạnh tạo muối
d. Tham gia phản ứng este hóa
THÍ NGHIỆM TÍNH AXIT- BAZƠ AMINO AXIT
Glyxin
Axit glutamic
Lysin
H2N – CH2 - COOH
BÀI 10. AMINO AXIT
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Tính lưỡng tính
2. Tính axit - bazơ
3. Tham gia phản ứng este hóa
4. Tham gia phản ứng trùng ngưng
AMINO AXIT
BÀI 10. AMINO AXIT
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Tính chất lưỡng tính
Viết PTHH chứng minh tính lưỡng tính của glyxin (H2NCH2COOH)?
BÀI 10. AMINO AXIT
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
2. Tính axit - bazơ của dung dịch aminoaxit
Thí nghiệm 1: glyxin + quỳ tím
Thí nghiệm 2: axit glutamic + quỳ tím
Hiện tượng: Quỳ tím không đổi màu
Hiện tượng: Quỳ tím chuyển sang màu hồng
Môi trường trung tính
Môi trường axit
BÀI 10. AMINO AXIT
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
2. Tính axit - bazơ của dung dịch aminoaxit
(H2N)x R (COOH)y
x = y
x > y
x < y
môi trường trung tính
môi trường bazơ
môi trường axit
BÀI 10. AMINO AXIT
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
3. Phản ứng của nhóm COOH (phản ứng este hóa)
H2NCH2COOC2H5 + H2O
BÀI 10. AMINO AXIT
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
4. Phản ứng trùng ngưng
…-HN-[CH2]5-CO-HN-[CH2]5-CO-HN-[CH2]5-CO-… + nH2O
nH-HN-[CH2]5-CO-OH
…+H-HN-[CH2]5-CO-OH + H-HN-[CH2]5-CO-OH + H-HN-[CH2]5-CO-OH+…
Axit ε-aminocaproic
Policaproamit
(nilon-6; tơ capron)
BÀI 10. AMINO AXIT
IV. ỨNG DỤNG
Muối mono natri
cả axit glutamic
Axit glutamic là thuốc hổ trợ thần kinh
Nguyên liệu để sản xuất nilon-6; nilon-7. Được dùng làm lưới đánh cá, áo quần…
Bài tập vận dụng
Viết PTHH của các phản ứng giữa analin với:
NaOH, HCl và CH3OH có mặt khí HCl bảo hòa.
Xin chào, hẹn gặp lại