dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bài 9: NGUYÊN PHÂN. mien phi,tai lieu bài 9: NGUYÊN PHÂN. mien phi,bai giang bài 9: NGUYÊN PHÂN. mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/19/2014 2:55:18 PM
Filesize: 2.33 M
Download count: 33
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
*Cấu trúc điển hình của NST thể hiện rõ nhất ở kì giữa của quá trình phân bào:
- Gồm 2 crômatit (NST chị em) dính đôi với nhau ở tâm động.
- Tâm động là nơi dính NST vào sợi tơ vô sắc trong phân bào.
Mỗi crômatít bao gồm chủ yếu 1 phân tử ADN và prôtêin loại histôn .
*Không, Bộ NST gà:2n=78 ;Bộ NST người 2n=46 (người tiến hóa hơn gà)
Cấu trúc điển hình của NST được thể hiện rõ nhất ở kì nào của quá trình nguyên phân? Mô tả cấu trúc đó.
Số lượng NST nhiều hay ít có phản ánh trình độ tiến hóa của sinh vật không?Lấy ví dụ minh họa.
Kiểm tra bài cũ.
Chu kì tế bào gồm những giai đoạn nào?
Tiết 10, bài 9
- Chu kỳ tế bào gồm:
I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào:
+ Kì trung gian
+ Quá trình nguyên phân
NGUYÊN PHÂN
- Mức độ đóng và duỗi xoắn của NST diễn ra qua các kì trong chu kì tế bào:
Quan sát hình bên và
hoàn thành bảng 9.1?
Nhiều nhất
ít
Nhiều
ít
Cực đại
Tiết 9, Bài 9 NGUYÊN PHÂN
- Chu kỳ tế bào gồm:
I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào:
+ Kì trung gian
+ Quá trình nguyên phân
- Mức độ đóng và duỗi xoắn của NST diễn ra qua các kì trong chu kì tế bào:
+ Dạng sợi( duỗi xoắn) ở kì trung gian.
+ Dạng đặc trưng(đóng xoắn cực đại) ở kì giữa.
- Ở kì trung gian NST nhân đôi thành NST kép gồm 2 cromatit dính nhau ở tâm động.
Tiết 9, Bài 9 NGUYÊN PHÂN
I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào:
II. Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân:
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Kì đầu
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Kì đầu
Kì giữa
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Kì đầu
Kì giữa
Kì sau
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Kì đầu
Kì giữa
Kì sau
Kì cuối
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Kì đầu
Kì giữa
Kì sau
Kì cuối
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Kì đầu
Kì giữa
Kì sau
Kì cuối
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Kì đầu
Kì giữa
Kì sau
Hai tế bào con
Những diễn biến cơ bản của NST ở các kì của nguyên phân
Quan sát hình thảo luận nhóm 5 phút hoàn thành bảng
-NST kép bắt đầu đóng xoắn.
-Màng nhân tiêu biến.
-Thoi phân bào hình thành.
-Các NST kép đóng xoắn cực đại và xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
-Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2NST đơn phân li về 2 cực của teá bào.
-Các NST đơn tháo xoắn .
-Màng nhân và nhân con xuất hiện.
-Thoi phân bào tiêu biến.
Tiết 9, Bài 9 NGUYÊN PHÂN
I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào:
II. Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân:
-Nguyên phân xãy ra ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai.
- Nội dung: Bảng 9.2
- Kết quả:
Từ 1 tế bào mẹ (2n NST)  2 tế bào con (2n NST)
Tiết 9, Bài 9 NGUYÊN PHÂN
I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào:
II. Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân:
III. Ý nghĩa của nguyên phân:
- Là phương thức sinh sản của tế bào và sự lớn lên của cơ thể .
- Tái sinh các mô hoặc cơ quan bị tổn thương.
- Duy trì sự ổn định bộ NST của loài qua các thế hệ tế bào trong quá trình phát triển cá thể ở các loài sinh sản vô tính.
- Nêu ý nghĩa cũa nguyên phân ?
Nuôi cấy mô
( Cây ngô)
Nuôi cấy mô thực vật trong ống nghiệm
Cừu Doli
Ghép cành
Ghép gốc
HÃY ĐIỀN VÀO Ô TRỐNG CÁC KÌ CỦA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN
Kì đầu
Kì trung gian
Kì sau
Kì cuối
Kì giữa
1
2
3
4
5
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
1. Trong quá trình nguyên phân thoi phân bào xuất hiện ở kì nào?
A. kì đầu
B. kì giữa
C. kì sau
D. kì cuối
2. Hoạt động quan trọng nhất của NST trong nguyên phân là…
A. sự tự nhân đôi và sự đóng xoắn
B. sự phân li đồng đều vật chất di truyền về 2 cực tế bào
C. sự tự nhân đôi và sự tự phân li
D. sự đóng xoắn và sự tháo xoắn
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
3. Sự phân chia vật chất di truyền trong quá trình nguyên phân thực sự xảy ra ở…
A. kì đầu
B. kì giữa
C. kì sau
D. kì cuối

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
BÀI TẬP
Ở một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội là 2n = 18. Một tế bào đang tiến hành nguyên phân:
a. Ở kì sau có số NST trong 1 tế bào là:
A. 18 NST đơn
B. 18 NST kép
C. 36 NST kép
D. 36 NST đơn
b. Số NST đơn có trong các tế bào sau 3 lần nguyên phân là…
A. 288
B. 144
C. 126
D. 270
- Học thuoäc lòng: diễn biến cơ bản của nguyên phân
- Làm bài tập 2,4,5 trang 30 SGK vào vở bài tập.
- Ñoïc tröôùc baøi 10, nghiên cứu diễn biến cơ bản của giảm phân.
- Hoaøn thaønh tröôùc baûng 10 ôû nhaø.
- Kẻ bảng 10 vào bảng nhóm .
Hướng dẫn tự học
Xin chân thành cảm ơn
các thầy, cô giáo và các em học sinh!