dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tuễn của động vật nguyên sinh mien phi,tai lieu Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tuễn của động vật nguyên sinh mien phi,bai giang Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tuễn của động vật nguyên sinh mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/15/2014 6:06:24 PM
Filesize: 1.73 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM


Nhiệt liệt chào mừng thầy và các bạn học sinh đã đến dự bài thuyết trình của nhóm mình

KIỂM TRA BÀI CŨ
I) TRÙNG KIẾT LỊ

Cơ thể gần giống trùng biến hình sống kí sinh ở thành ruột và nuốt hồng cầu.
Dinh dưỡng dị dưỡng.
Di chuyển bằng chân giả.
II) TRÙNG SỐT RÉT
Sống kí sinh trong máu người, thành ruột và tuyến nước bọt của muỗi Anôphen.
Cơ quan di chuyển tiêu giảm
Vòng đời
Trùng sốt rét chui vào hồng cầu chúng sử dụng hết chất nguyên sinh bên trong
hồng cầu.
sinh sản vô tính cho nhiều cá thể mới
Chúng phá vỡ hồng cầu chui ra ngoài
tiếp tục vòng đời kí sinh mới
Tác hại

Cả 2 đều phá hoại hồng cầu gây bệnh nguy hiểm
Trùng sốt rết lây truyền qua muỗi Anôphen nên phòng chống khó khăn
và lâu dài nhất là ở miền núi

ĐẶC ĐIỂM CHUNG
-Động vật nguyên sinh sống tự do có đặc điểm gì?

Kích thước hiển vi và cấu tạo từ 1 tế bào cơ quan di chuyển phát triển.Dinh dưỡng dị dưỡng ,sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể.
Bài 7: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Động vật nguyên sinh sống kí sinh có những đặc điểm gì?

Kích thước hiển vi và cấu tạo từ 1 tế bào cơ quan di chuyển tiêu giảm.Dinh dưỡng dị dưỡng ,sinh sản vô tính bằng cách phân đôi và phân nhiều.
Động vật nguyên sinh có các đặc điểm gì chung?
+Cơ thể chỉ là 1 tế bào đảm nhận mọi chức năng sống.
+ Dinh dưỡng chủ yếu bằng cách dị dưỡng
+Sinh sản vô tính và hữu tính
KẾT LUẬN
Có kích thước hiển vi cấu tạo từ
1 tế bào
- Phần lớn dị dưỡng
Di chuyển bằng chân giả lông bơi ,roi hoặc tiêu giảm
Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi
cơ thể.
Sinh sản hữu tính bằng cách
tiếp hợp
II) VAI TRÒ THỰC TIỄN
Động vật nguyên sinh có khoảng bao nhiêu loài ?
Động vật nguyên sinh có khoảng 40 nghìn loài.

Động vật nguyên sinh có tác hại như thế nào?
Gây bệnh cho người và động vật

Động vật nguyên sinh có lợi ích gì?
Động vật nguyên sinh có những lợi ích sau:
+ Làm sạch môi trường nước
+ Làm thức ăn cho động vật nhỏ trong nước
+ Có ý nghĩa về mặt địa chất
Bảng 2. Vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh
KẾT LUẬN
Làm thức ăn cho động vật nhỏ trong nước
Chỉ thị về độ sạch của môi trường nước
Một số không nhỏ nguyên sinh gây nhiều bệnh cho con người và động vật

CÂU HỎI/28

Đặc điểm chung nào của Động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh?

 Có kích thước hiển vi. Có cấu tạo từ 1 tế bào. 
Dinh dưỡng: dị dưỡng.  Sinh sản vô tính.

Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh
gây bệnh ở người và cách truyền bệnh

Caùc ñoäng vaät nguyeân sinh gaây beänh cho ngöôøi:Truøng kieát lò, Truøng soát reùt
Caùch truyeàn beänh
- Truøng kieát lò: Baøo xaùc chuùng qua con ñöôøng tieâu hoùa vaø gaây beänh ôû ruoät ngöôøi.
- Truøng soát reùt: Qua muoãi Anoâphen truyeàn vaøo maùu.

Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá
Trùng roi ,trùng biến hình ,trùng giày
Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc.
Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe và theo dõi bài thuyết trình của chúng mình.
Chúc thầy và các bạn có một ngày vui vẻ.