dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bai 5_tin 12: Các thao tác trên bảng mien phi,tai lieu bai 5_tin 12: Các thao tác trên bảng mien phi,bai giang bai 5_tin 12: Các thao tác trên bảng mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/21/2014 11:24:05 AM
Filesize: 0.50 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Bài 5
các thao tác cơ bản trên bảng
1. Cập nhật dữ liệu
Là thay đổi dữ liệu trong bảng gồm: Thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xoá các bản ghi.
? Thao tác thêm, xoá, chỉnh sửa các bản ghi
B1: Chọn tên bảng CSDL cần cập nhật dữ liệu.
B3: Thực hiện thao tác
2. Sắp xếp, tìm kiếm và lọc bản ghi
B1: Chọn tên bảng CSDL cần cập nhật dữ liệu.
a. Sắp xếp, tìm kiếm
B3: Thực hiện các thao tác
Lọc là một công cụ của hệ QTCSDL cho phép tìm ra những bản ghi thoả mãn một số điều kiện nào đó.
Ví dụ: tìm tất cả học sinh có họ Nguyễn
b. Lọc bản ghi
Các cách thực hiện lọc bản ghi:
Cách 1: Lọc theo ô dữ liệu đang chọn
B1: Chọn ô dữ liệu
Ví dụ: Chọn giá trị Nguyễn trong cột HOTEN
Cách 2: Lọc theo mẫu, điều kiện được trình bày dưới dạng mẫu
B2: Trong hộp thoại Filter by Form nhập điều kiện lọc.
Lọc ra màn hình những học sinh có điểm toán từ 8 trở lên.
* Ví dụ 2: Lọc để tìm những học sinh nữ là đoàn viên
? Điều kiện
? Kết quả
Các nút lệnh lọc bản ghi
3. In dữ liệu
B1: Thiết đặt trang in File ? Page setup
B2 : Xem trước khi in File ? Print Preview
Bài tập củng cố
Câu hỏi 1: Trong bảng HOC_SINH hãy chỉ ra các thao tác sắp xếp các bản ghi tăng dần theo trường To.
Câu hỏi 2: Trong bảng HOC_SINH hãy chỉ ra các thao tác để lọc các học sinh nữ sinh sau ngày 1/9/1991
Hướng dẫn về nhà
Học bài cũ:
Xem trước bài thực hành số 3: thao tác trên bảng.