dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài 4. Liên minh công nông, tri thức và các tầng lớp khác mien phi,tai lieu Bài 4. Liên minh công nông, tri thức và các tầng lớp khác mien phi,bai giang Bài 4. Liên minh công nông, tri thức và các tầng lớp khác mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/21/2013 5:45:13 PM
Filesize: 7.02 M
Download count: 119
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÂN VIỆN MIỀN NAM
KHOA LÝ LUẬN & KHOA HỌC CƠ SỞ
Bài 4: LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.
Người soạn: Bùi Văn Tuyển
1. Tính tất yếu và tầm quan trọng của liên minh
công – nông – thức trong thời kì quá độ lên CNXH
Ở Việt Nam
TEXT
TEXT
1. Tính tất yếu của liên minh
công – nông – trí thức trong TKQĐ lên
CNXH ở Việt Nam

1. 2. Tầm quan trọng của liên minh
công – nông – trí thức trong TKQĐ lên
CNXH ở Việt Nam
1. 1. Tính tất yếu của liên minh công-nông-trí thức...
- Về chính trị - xã hội:
Liên minh công – nông – trí thức là nhu cầu nội tại khách quan của cách mạng XHCN.
- Về kinh tế - kĩ thuật:
Liên minh công – nông – trí thức là do sự gắn bó thống nhất giữa nông nghiệp – công nghiệp và khoa học công nghệ, nhất là ở những nước nông nghiệp đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Về chính trị - xã hội:
- Nhu cầu thống nhất các lực lượng chính trị - xã hội cơ bản của cách mạng
- Nhu cầu đảm bảo vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua đội tiền phong là ĐCS.
- Là cơ sở , nền tảng vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
-Từ nhu cầu bảo vệ tổ quốc , bảo vệ điều kiện hòa bình cho xây dựng , bảo vệ thành quả của sự nghiệp xây dựng CNXH


Lênin:
Một Đảng muốn giữ vai trò lãnh đạo phải có hai điều kiện, một là có đường lối đúng, hai là phải có thực lực, có lực lượng.
“Nguyên tắc cao nhất của CCVS là duy trì khối liên minh giữa g/c VS và nông dân để g/c VS có thể giữ được vai trò lãnh đạo và chính quyền nhà nước” (Lênin TT. t44, tr57)
Về kinh tế - kĩ thuật :

-Xuất phát trước hết từ yêu cầu khách quan về kinh tế kĩ thuật của một nước nông nghiệp lạc hậu
- Đảm bảo thỏa mãn lợi ích kinh tế, cả trước mắt và lâu dài, cơ bản của mọi thành viên trong xã hội.
- Là điều kiện cần thiết để phát huy vai trò nội lực, góp phần đảm bảo thực hiện nhiệm vụ mục tiêu kinh tế đối ngoại.


Cán bộ cùng công nhân làm việc

Tạo việc làm
Cơ khí hoá nông nghiệp
Tõ`m quan tro?ng cu?a liờn minh cụng- nụng- tri? thu?c
Đối với CMVS nói chung và TKQĐ lên CNXH nói riêng
Dụ?i vo?i su? la~nh da?o cu?a Da?ng cụ?ng sa?n
Đối với công cuộc xây dựng CNXH
Câu hỏi thảo luận nhóm: “ Dựa vào hiểu biết của mình, dựa vào giáo trình mỗi nhóm sẽ phân tích một tầm quan trọng của liên minh công- nông-trí thức”

Mời các bạn xem vidio về sức mạnh đoàn kết dân tộc
Kết luận:
Ở Việt Nam Đảng ta đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo lý luận về liên minh công-nông-trí thức:
- Đại hội II: “Chính quyền của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là chính quyền Dân chủ nhân dân…
lấy liên minh công nhân, nông dân và lao động trí thức làm nền tảng và do g/c CN lãnh đạo”.
- Cương lĩnh 1991: Liên minh công-nông-trí thức là hạt nhân của khối đại đoàn kết dân tộc, là nền tảng của nhà nước XHCN.
- Đại hội IX: Liên minh là hạt nhân của khối đại đoàn kết dân tộc và là động lực của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Khi nông dân sử dụng lao động chân tay là chính
Khi sử dụng máy móc
Nông thôn ngày nay
Công nhân thời đại mới
Đội ngũ tri thức trẻ
2. Nội dung cơ bản của liên minh công- nông- trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Nội dung của liên minh công- nông- trí thức
Mục tiêu của liên minh trên lĩnh vực kinh tế là:
“ Kết hợp đúng đắn các lợi ích kinh tế của:
Công nhân, nông dân, trí thức và toàn xã hội
2.1.Trên lĩnh vực kinh tế.
Thực hiện liên minh trên lĩnh vực kinh tế cần phải:
Thứ nhất: Xác định đúng tiềm lực kinh tế và nhu cầu kinh tế của từng giai cấp trong khối liên minh công- nông- trí thức. Thực hiện có hiệu quả việc liên kết “4 nhà” trong phát triển các lĩnh vực kinh tế.
Nông dân có ruộng đất
Nông dân có ruộng đất
Nông dân có ruộng đất
Công nhân có việc làm
Công nhân có việc làm
Trí thức được tham gia nghiên cứu khoa học,
được làm đúng chuyên môn đào tạo
Trí thức được tham gia nghiên cứu khoa học,
được làm đúng chuyên môn đào tạo
Liên kết "bốn nhà" xây dựng vùng lúa chất lượng cao ở Hà Nội

Gia đình ông Đào Văn Đường, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân đang chăm sóc mía.
Thu hoạch lúa tại Chương Mỹ
Thứ hai: Xác định cơ cấu kinh tế hợp lý
Thứ ba: Tổ chức các hình thức giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế
Thứ tư: đa dạng hóa sở hữu, quản lý sử dụng các tư liệu sản xuất; từng bước hình thành quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa
2.2. Trên lĩnh vực chính trị.
Mục tiêu của liên minh công- nông- trí thức trên lĩnh vực chính trị là : độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Thực hiện liên minh trên lĩnh vực chính trị cần phải:
Thứ nhất: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong khối liên minh.
Thứ hai: tạo điều kiện để công- nông- trí thức tham gia vào quá trình xây dựng và bảo vệ nền dân chủ XHCN.
Thứ ba: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị nhất là chính trị ở cấp cơ sở.
Thứ tư: động viên nhân dân tham gia vào việc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ XHCN.
2.3. Trên lĩnh vực văn hóa- xã hội.
Mục tiêu của liên minh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng là xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đáp ứng tối đa nhu cầu văn hóa, tinh thần cho con người.
Mục tiêu của liên minh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng là xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đáp ứng tối đa nhu cầu văn hóa, tinh thần cho con người.
Mục tiêu của liên minh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng là xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đáp ứng tối đa nhu cầu văn hóa, tinh thần cho con người.
Thực hiện liên minh trên lĩnh vực văn hóa- xã hội cần:
Thứ nhất: Tạo việc làm và việc làm có thu nhập cao cho người lao động.
Thứ hai: Khắc phục khoảng cách phân hóa giàu- nghèo giữa các giai cấp trong xã hội
Thứ ba: thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ xã hội...
Thứ tư: nâng cao dân trí.
Thứ năm: làm tốt công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình.
Thứ sáu: đẩy lùi tệ nạn xã hội...
3. Phương hướng chủ yếu tăng cường liên minh công – nông – trí thức
ở nước ta hiện nay

3.1. Quán triệt và thực hiện tốt các văn kiện của Đảng ta về xây dựng giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức
3. Phương hướng chủ yếu tăng cường liên minh công – nông – trí thức
ở nước ta hiện nay

3.2. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và tăng cường hoạt động khuyến nông là phương hướng căn bản và quan trọng để thực hiện liên minh công – nông – trí hiện nay

3. Phương hướng chủ yếu tăng cường liên minh công – nông – trí thức
ở nước ta hiện nay

3.3. Tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở và thực hiện tốt quy chế và pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở là góp phần quan trọng tăng cường liên minh công – nông- trí thức hiện nay
3. Phương hướng chủ yếu tăng cường liên minh công – nông – trí thức
ở nước ta hiện nay

3.4. Phát hiện , hoàn thiện và nhân rộng nhưng mô hình liên minh công – nông – trí thức trong thực tiễn
3. Phương hướng chủ yếu tăng cường liên minh công – nông – trí thức
ở nước ta hiện nay

3.5. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức nghề nghiệp của công nhân, nông dân, trí thức là góp phần trưc tiếp tăng cường liên minh công – nông – trí thức hiện nay