dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài 24: Trình bày trang tính: Định dạng ô mien phi,tai lieu Bài 24: Trình bày trang tính: Định dạng ô mien phi,bai giang Bài 24: Trình bày trang tính: Định dạng ô mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/27/2014 9:00:56 AM
Filesize: 1.73 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
Kiểm Tra Bài Cũ
Câu 1: Nêu cách chèn thêm hàng hoặc cột.
Chèn thêm hàng
Câu 2: Định dạng cột TBHK1 hiển thị 2 chữ số thập phân và thay đổi độ rộng cột cho vừa dữ liệu.
Insert Rows
Chèn thêm cột
Insert Columns
Tiết PPCT: 72
Bài 24: TRÌNH BÀY TRANG TÍNH: ĐỊNH DẠNG Ô
Mục tiêu:
- Biết được các khả năng định dạng ô: kẻ đường biên và tô màu nền, gộp ô và tách ô đã gộp.
Kiến thức:
- Thực hiện được các thao tác kẻ đường biên và tô màu nền cho các ô tính; gộp và tách các ô đã gộp.
Kỹ năng:
- Học tập nghiêm túc, tích cực. Rèn luyện cho HS có tính linh hoạt, sáng tạo khi làm việc trên máy tính
Thái độ:
- Ham muốn tìm hiểu bảng tính điện tử Excel.
Bài 24: TRÌNH BÀY TRANG TÍNH:
ĐỊNH DẠNG Ô
Bài 24: TRÌNH BÀY TRANG TÍNH:
ĐỊNH DẠNG Ô
I/ Kẻ đường biên và tô màu nền:
Nhắc lại cách kẻ đường biên và tô màu nền trong Word?
Nháy bảng chọn Format Borders and Shading…
Bài 24: TRÌNH BÀY TRANG TÍNH:
ĐỊNH DẠNG Ô
I/ Kẻ đường biên và tô màu nền:
- Chọn các ô cần kẻ đường biên
- Nháy bảng chọn Format  Cells…
Kẻ đường biên
Bài 24: TRÌNH BÀY TRANG TÍNH:
ĐỊNH DẠNG Ô
I/ Kẻ đường biên và tô màu nền:
Kẻ đường biên
Không kẻ đường biên
3. Chọn màu đường biên
Các nút tạo nhanh đường biên
2. Chọn kiểu đường biên
4. Đánh dấu các đường biên cần kẻ
1. Chọn trang Border
5. Chọn OK
Bài 24: TRÌNH BÀY TRANG TÍNH:
ĐỊNH DẠNG Ô
I/ Kẻ đường biên và tô màu nền:
Kẻ đường biên
Chọn trang border
 Thao tác nhanh
Nháy mũi tên bên phải nút Border
trên thanh công cụ định dạng.
Bài 24: TRÌNH BÀY TRANG TÍNH:
ĐỊNH DẠNG Ô
I/ Kẻ đường biên và tô màu nền:
- Chọn các ô cần tô màu nền
- Nháy bảng chọn Format  Cells…
2. Tô màu nền
Bài 24: TRÌNH BÀY TRANG TÍNH:
ĐỊNH DẠNG Ô
I/ Kẻ đường biên và tô màu nền:
2. Tô màu nền
2. Chọn không tô màu nền
2. Chọn màu nền
3. Chọn các mẫu khác
1. Chọn trang Patterns
4. Chọn OK
Bài 24: TRÌNH BÀY TRANG TÍNH:
ĐỊNH DẠNG Ô
I/ Kẻ đường biên và tô màu nền:
2. Tô màu nền
Chọn trang Patterns
 Thao tác nhanh
Nháy mũi tên bên phải nút Fill Colors
trên thanh công cụ định dạng.

Bài 24: TRÌNH BÀY TRANG TÍNH:
ĐỊNH DẠNG Ô
I/ Kẻ đường biên và tô màu nền:
Mục đích của kẻ đường biên và tô màu nền cho ô và khối ô?
II/ Gộp ô và tách các ô gộp.
1. Gộp ô:

Nhắc lại cách gộp ô trong Word?

TableMerge Cells
Bài 24: TRÌNH BÀY TRANG TÍNH:
ĐỊNH DẠNG Ô

II/ Gộp ô và tách các ô gộp.
1. Gộp ô:
 Chọn các ô liền nhau cần gộp
 Nháy bảng chọn Format  Cells… chọn trang Alignment.
 Đánh dấu ô Merge cells
 Chọn OK

Gộp các ô liền kề thành 1 ô
Bài 24: TRÌNH BÀY TRANG TÍNH:
ĐỊNH DẠNG Ô

II/ Gộp ô và tách các ô gộp.
1. Gộp ô:

 Lưu ý
Khi gộp các ô chỉ có nội dung của ô góc trên bên trái được giữ lại, các ô ẩn được gán giá trị 0.
Bài 24: TRÌNH BÀY TRANG TÍNH:
ĐỊNH DẠNG Ô

Bài 23: TRÌNH BÀY TRANG TINH:
ĐỊNH DẠNG Ô
II/ Gộp ô và tách các ô gộp.
2. Tách ô gộp trở lại thành nhiều ô như ban đầu:
 Chọn các ô đã được gộp
 Nháy bảng chọn Format  cells… chọn trang Alignment.
 Xóa đánh dấu ở ô Merge cells
 Chọn OK

Bài 23: TRÌNH BÀY TRANG TINH:
ĐỊNH DẠNG Ô
II/ Gộp ô và tách các ô gộp.

Có thể tách một ô nào đó thành nhiều ô như trong Word không?
III/ Sử dụng thanh công cụ định dạng.
Kẻ đường biên
Tô màu nền
Gộp ô và căn giữa
Bài 24: TRÌNH BÀY TRANG TÍNH:
ĐỊNH DẠNG Ô

III/ Sử dụng thanh công cụ định dạng.
Định dạng tiền tệ cho dữ liệu số
Định dạng % cho dữ liệu số
Thêm dấu phân cách hàng ngàn, hàng triệu
Tăng số chữ số thập phân
Giảm số chữ số thập
Tăng lề
Giảm lề
Kẻ đường biên
Tô màu nền
Màu chữ
Bài 24: TRÌNH BÀY TRANG TÍNH:
ĐỊNH DẠNG Ô

Gộp ô và căn giữa
Bài 23: TRÌNH BÀY TRANG TINH:
ĐỊNH DẠNG Ô
III/ Sử dụng thanh công cụ định dạng.
Bài 24: TRÌNH BÀY TRANG TINH:
ĐỊNH DẠNG Ô
III/ Sử dụng thanh công cụ định dạng.
Sao chép định dạng:
Chọn các ô có định dạng cần sao chép và nháy nút Format Painter
Nháy ô hay chọn các ô cần sao chép định dạng.
trên thanh công cụ chuẩn.
IV/ Định dạng có điều kiện.
 Chọn vùng dữ liệu cần định dạng
 Nháy bảng chọn Format  Conditional Formatting…
 Mục Condition 1
Chọn Cell Value Is nếu điền kiện căn cứ vào giá trị của ô để so sánh hoặc Formular Is nếu điền kiện căn cứ vào kết quả tính toán của công thức để so sánh.
Chọn toán tử so sánh
Gõ giá trị so sánh
 Nháy nút Format chọn kiểu định dạng
 Nháy nút Add để thêm điều kiện và kiểu định dạng.
Bài 24: TRÌNH BÀY TRANG TÍNH:
ĐỊNH DẠNG Ô

Câu 1: Để kẻ đường biên cho các ô trong Excel, ta chọn:
(A) FormatBorders and Shading… (B) FormatBorders
(C) FormatCells…Borders (D) Tất cả đề sai.

Bài 24: TRÌNH BÀY TRANG TÍNH:
ĐỊNH DẠNG Ô

Củng cố kiến thức
Câu 2: Để gộp ô trong Excel, ta chọn?
(A) TableMerge Cells (B) FormatCells…Merge Cells
(C) Nháy nút lệnh (D) Câu (B) và (C) đúng.
Bài 24: TRÌNH BÀY TRANG TÍNH:
ĐỊNH DẠNG Ô

Củng cố kiến thức
Câu 3: Có thể sao chép định dạng của 1 ô sang ô khác không?
Khi sao chép định dạng, dữ liệu có trong ô có được sao chép không?
Có, sử dụng nút lệnh Format Painter
Không
KÍNH CHÚC BAN GIÁM KHẢO,
QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM SỨC KHỎE.
CHÚC HỘI THI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.
GIÁO VIÊN: HUỲNH THỊ TIẾN
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM GDTX
TỈNH BÌNH DƯƠNG