dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an BAI 18 SƯ mien phi,tai lieu BAI 18 SƯ mien phi,bai giang BAI 18 SƯ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/28/2014 10:22:47 AM
Filesize: 1.21 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tiết 34: CHƯƠNG IV: ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ
(THẾ KỈ XV - ĐẦU THẾ KỈ XVI)
Bài 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO
KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV
1. Cuoäc xaâm löôïc cuûa quaân Minh vaø söï thaát baïi cuûa nhaø Hoà:
? Vì sao nhà Minh kéo vào xâm lược nước ta?
?Quân minh mượn cớ khôi phục lại nhà Trần để đô hộ nước ta.
? Neâu dieãn bieán cuûa cuoäc khaùng chieán?
Quan saùt löôïc ñoà vaø trình baøy cuoäc khaùng chieán.
? 1-1407, quân Minh chiếm thành Đa Bang (Hà Tây), Đông Đô (Thăng Long)
?4-1407, chiếm Tây Đô-Thanh Hóa.
? 6-1407 cha con Hồ Qúy Ly bị bắt.
? Vì sao cuộc kháng chiến nhà Hồ nhanh chóng thất bại?
- Vì cuộc kháng chiến của nhà Hồ không thu hút được toàn dân tham gia, không phát huy được sức mạnh của toàn dân.
Câu nói của Hồ Nguyên trừng: " Tôi không sợ đánh mà chỉ sợ lòng dân không theo".
2. Chính sách cai trị cuả nhà Minh:
? Hãy nêu các chính sách cai trị của nhà Minh trên đất nước ta?
? - Chính trị : xoá bỏ quốc hiệu nước ta, sáp nhập vào Trung Quốc.
? Kinh tế: Đặt ra hàng trăm thứ thuế, bóc lột nhân dân tàn bạo.
?Văn hoá: Thi hành chính sách đồng hoá ngu dân, bắt nhân dân ta theo phong tục tập quán người Hán.
? Nhận xét về các chính sách cai trị của nhà minh đối với nước ta?
- Đọc phần chữ in nghiêng ở SGK/82,83.
- Các chính sách đó vô cùng thân độc, tàn bạo.
? Tất cả các chính sách cai trị đó của nhà Minh nhằm mục đích gì?
Chúng muốn dân ta phải lệ thuộc vào chúng (đồng hoá, nô dịch).
3.Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần.
? Sau khi Hồ Quý Ly bị bắt, nhân dân ta đã làm gì?
- Nhân dân ta ở nhiều nơi nổi dậy.
- Đọc phần chữ nhỏ ở SGK/83.
? Có những cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu?
a. Khởi nghĩa Trần Ngỗi (1407-1409)
b. Khởi nghĩa Trần Quý Khoáng (1409-1414)
? Quan sát lược đồ và trình bày diễn biến của hai cuộc khởi nghĩa đó?
? a. Khởi nghĩa Trần Ngỗi (1407-1409)
? - 10-1407 Trần Ngỗi tự xưng là Giản Định hoàng đế ở Yên Mô - Ninh Bình.
? - 1408 Trần Ngỗi kéo vào Nghệ An, được Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân ủng hộ.
?- 12-1408, đánh tan 4 vạn quân Minh ở Bô Cô - Nam Định.
?- 1409, khởi nghĩa tan rã.
? b. Khởi nghĩa Trần Qúy Khoáng (1409-1414)
? - 1409 Trần Quý Khoáng lên ngôi (Trùng Quang Đế)
? - Cuộc khởi nghĩa phát triển nhanh chóng, từ Thanh Hoá ? Hoá Châu (Huế)
? - 8/1413 nghĩa quân tan rã dần ? 1414 cuộc khởi nghĩa thất bại.
? Kết quả những cuộc khởi nghĩa trên ?
? Mặc dù thất bại, nhưng những cuộc khởi nghĩa đó nói lên điều gì ?
-Tuy thất bại nhưng các cuộc khởi nghĩa được coi là ngọn lửa nuôi dưỡng tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
4. Củng cố và luyện tập:
Câu 1: Hãy nêu các chính sách cai trị của nhà Minh trên đất nước ta?
- Chính trị : xoá bỏ quốc hiệu nước ta, sáp nhập vào Trung Quốc.
- Kinh tế: Đặt ra hàng trăm thứ thuế, bóc lột nhân dân tàn bạo.
- Văn hóa: Thi hành chính sách đồng hóa ngu dân, bắt nhân dân ta thoe phong tục tập quán người Hán.
Câu 2: Tường thuật lại các cuộc khởi nghĩa trên lược đồ?
5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
- Học thuộc bài và làm bài tập lịch sử, trả lời câu hỏi ở SGK/84.
- Chú ý: Các chính sách của nhà Minh.
- Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của quý tộc Tần.
- Chuẩn bị:Làm bài tập lịch sử