dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bai 14-15_tin 10 mien phi,tai lieu bai 14-15_tin 10 mien phi,bai giang bai 14-15_tin 10 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/21/2014 11:34:57 AM
Filesize: 3.65 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Chào mừng các thầy (cô) về dự giờ Tin
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Nhiên
Giáo sinh thực tập: Vũ Thị Hồng Tới
L?p 11A11
Bài 14:
Kiểu Dữ
Liệu
Tệp
1. Vai trò của kiểu tệp:
2. Phân loại tệp và thao tác với tệp
1. Vai trò của kiểu tệp:

- Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD, ...) và không bị mất khi tắt nguồn điện.
-Lượng thông tin lưu trữ trên tệp có thể rất lớn và chỉ phụ thuộc vào dung lượng đĩa.
Đặc điểm:
2. Phân loại tệp và thao tác với tệp:
Tệp có cấu trúc:
Tệp văn bản:
Là tệp mà các phần tử có cùng một kiểu dữ liệu. Số lượng phần tử không xác định trước.
Là tệp mà dữ liệu gồm các kí tự theo mã ASCII, được phân thành một hoặc nhiều dòng.
* Xét theo cách tổ chức dữ liệu:
a. Phân loại:
** Xét theo cách thức truy cập:
b. Thao tác với tệp:
+ Đọc tệp: lấy thông tin từ tệp mà không làm thay đổi nội dung của tệp
+ Ghi tệp: Làm thay đổi nội dung của tệp
Muốn thao tác với tệp, cần biết các cách thức:
+Khai báo biến tệp;
+Mở tệp;
+Đọc/ghi dữ liệu;
+Đóng tệp.
Bài 15:
Thao Tác
Với Tệp
1. Khai báo:
VAR : TEXT;
Ví dụ:
Var tep1,tep2 : Text;
Program vd1;
Uses crt;
Var
tep1,tep2: TEXT;
2. Thao tác với tệp:
a. Gắn tên tệp
ASSIGN (,);
ASSIGN (F2, ‘D:TP BAITAP.INP’);
Biến F2 được gắn với tệp BAITAP.INP đã có trong thư mục TP ở ổ đĩa D.
Tác dụng:
Gắn với đại diện của nó là
Trong đó, là biến xâu hoặc hằng xâu.
Cú pháp:
Ví dụ:
b. Mở tệp:
Cú pháp:
b1. Mở tệp để ghi dữ liệu:
Ví dụ:
Assign(tep3,‘C:KQ.DAT’);
Rewrite (tep3);
Program vd1;
Var
tep3: TEXT;
BEGIN
Assign(tep3,‘C:KQ.DAT’);
Rewrite(tep3);
REWRITE ();
RESET ();
b2. Mở tệp để đọc dữ liệu:
b. Mở tệp:
Cú pháp:
Program vd1;
Var
tep1: TEXT;
BEGIN
Assign(tep1, ‘DL.INP’);
Reset(tep1);
Ví dụ: Assign(tep1, ‘DL.INP’);
Reset (tep1);
c. Đọc/ghi tệp văn bản:
* Thủ tục đọc dữ liệu từ tệp:
 Danh sách biến là một hoặc nhiều biến.
READ (, );
READLN (, );
VD:
Cú pháp:
* Thủ tục ghi dữ liệu ra tệp:
 Danh sách kết quả gồm một hay nhiều phần tử. Phần tử có thể là biến, hằng xâu hoặc biểu thức.
WRITE (, );
WRITELN (, );
Write (tep2,2,’ ’,4,’ ’,6);
VD:
EOF ();
Cho biết con trỏ tệp đã ở vị trí cuối tệp hay chưa. Nếu trỏ tệp ở cuối tệp thì hàm EOF trả lại giá trị TRUE.
EOLN ();
Cho biết con trỏ tệp đã ở vị trí cuối dòng hay chưa. Nếu trỏ tệp ở cuối dòng thì hàm EOLN trả lại giá trị TRUE.
Một số hàm chuẩn dùng khi đọc /ghi tệp văn bản:
CLOSE (< tên biến tệp>);
d. Đóng tệp:
Cú pháp:
Tác dụng của lệnh:
- Đóng tệp để tránh mất mát thông tin.
- Đây là việc làm cần thiết để đảm bảo an toàn dữ liệu.
Sơ đồ liên hệ giữa các thao tác với tệp
Củng cố
? Khai báo tệp văn bản:
Var < Tên biến tệp>: Text;
Gán tên tệp:
ASSIGN();
Mở tệp:
- Để đọc: RESET();
- Để ghi: REWRITE(< Tên biến tệp>);
Đóng tệp
CLOSE(< tên biến tệp>);
Đọc/ghi tệp
Đọc: READ(,);
Ghi: REWRITE(< Tên biến tệp>,);
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Câu 1: Trong Pascal để khai báo biến tệp văn bản ta sử dụng cú pháp
Var : Text;
Var : Text;
Var : string;
Var : string;
I. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất
Câu 2: Để gắn tệp KQ.TXT cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh:
f1:=‘KQ.TXT’;
KQ.TXT:=f1;
Assign(‘KQ.TXT’,f1);
Assign(f1, ‘KQ.TXT’);
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Ôn lại bài học hôm nay;
Làm các câu hỏi và bài tập trong SGK trang 89;
Chuẩn bị trước bài: “ Ví dụ làm việc với tệp”.
Chúc các em học tập tốt và thành công trong tương lai
Chào tạm biệt…
Xin cảm ơn!