dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an AXIT NITRIC TIET 1 mien phi,tai lieu AXIT NITRIC TIET 1 mien phi,bai giang AXIT NITRIC TIET 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/21/2014 3:08:14 PM
Filesize: 0.73 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
----
HIỆN TƯỢNG GÌ XẢY RA TRONG TỰ NHIÊN?
ĐÓ LÀ MƯA AXIT!
Tiết 18: AXIT NITRIC (TIẾT 1)
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1. Viết công thức cấu tạo HNO3. Cho biết số oxi hóa và hóa trị của N trong phân tử HNO3.
Câu 2. Nêu một số tính chất vật lí của HNO3.
Câu 3. Từ N2, các chất vô cơ và điều kiện phản ứng có đủ hãy viết các phương trình phản ứng điều chế HNO3.
Câu 4. trong tự nhiên HNO3 được sinh ra từ quá trình nào? Nêu lợi ích và tác hại từ quá trình tạo HNO3 này đối với cuộc sống.
Câu 5. Dung dịch HNO3 để lâu trong không khí thấy có màu vàng. Giải thích bằng phương trình phản ứng. Từ đây hãy cho biết cách bảo quản dung dịch HNO3.
Thảo luận:
Tiết 18: AXIT NITRIC (TIẾT 1)
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
1. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

2. Từ các phản ứng trên, em có nhận xét gì về tính chất hóa học của HCl và HNO3 (giống và khác nhau)
3. Hãy cho biết tính chất hóa học của HNO3.
Tiết 18: AXIT NITRIC (TIẾT 1)
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
1. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

2. +Giống: đều có tính axit.
+Khác: HNO3 còn có tính oxi hóa thể hiện ở gốc NO3-
3. Tính chất hóa học của HNO3:
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Câu 1. Nhận định nào sau đây về axit HNO3 là sai?
Trong tất cả các phản ứng axit - bazơ, HNO3 đều là axit mạnh.
Axit HNO3 có thể tác dụng với hầu hết kim loại trừ Au và Pt.
Axit HNO3 có thể tác dụng với một số phi kim như C, S.
Axit HNO3 có thể tác dụng với nhiều hợp chất (vô cơ và hữu cơ).
Câu 2. Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là:
A. 10. B. 11. C. 8. D. 9.
Câu 3. Sản phẩm khử nào không được tạo ra khi cho HNO3 tác dụng với kim loại?
A. NO. B. NH4NO3. C. NO2. D. N2O5
Câu 4. Phản ứng nào trong số các phản ứng dưới đây viết đúng?
A. FeS2 + 6HNO3 đ  Fe(NO3)2 + 2H2SO4 + 4NO2 + H2O
B. Fe3O4 + 10HNO3 đ  3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O
C. Fe3O4 + 8HNO3 đ  2Fe(NO3)3 + Fe(NO3)2 + 4H2O
D. FeS + 2HNO3 đ  Fe(NO3)2 + H2S 
Câu 5. Dung dịch nào sau đây không hòa tan được Cu kim loại:
A.Dung dịch HNO3 B. Dung dịch hỗn hợp NaNO3 + HCl C. Dung dịch FeCl3 D. Dung dịch FeCl2
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Câu 6. Axit HCl và HNO3 đều phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây?
A. CaO, Cu, Fe(OH)3, AgNO3 B. CuO, Mg, Ca(OH)2, Ag2O
C. Ag2O, Al, Cu(OH)2, SO2 D. S, Fe, CuO, Mg(OH)2
Câu 7. Hòa tan hết 10,8 gam Al trong dd HNO3 dư thu được hỗn hợp khí X gồm NO và NO2. Biết tỉ khối của X so với H2 bằng 19. Vậy % thể tích của mỗi khí (ở đktc) trong hỗn hợp X bằng:
   A. 4,48 lít ; 4,48 lít      B. 6,72 lít ; 6,72 lít         
C. 2,24 lít ; 4,48 lít          D. 2,24 lít ; 2,24 lít     
Câu 8. Hòa tan 16.2g một kim loại chưa rõ hóa trị bằng dd HNO3 loãng, sau pư thu được 4.48lit(đktc) hỗn hợp khí X gồm N2O và N2 . Biết tỷ khối của X đối với H2 bằng 18, dd sau pư không có muối NH4NO3. Kim loại đó là:
         A. Ca                    B. Mg                           C. Al                            D. Fe
Câu 9. Hoà tan 2,16 g Mg vào dung dịch HNO3 loãng dư. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,224 lít N2 (ở đktc). cô cạn dung dịch thu được m g muối . Giá trị của m là
A. 14,12 g             B. 13,32 g                     C. 13,92 g                      D. 7,4 g
Câu 10. Nung m gam hỗn hợp X gồm Zn(NO3)2 và NaNO3 ở nhiệt độ cao đến phản ứng hoàn toàn thu được 8,96 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Cho khí hấp thụ vào nước thu được 2 lít dung dịch Z và còn lại thoát ra 3,36 lít khí (đktc). Tính pH của dung dịch Z. A. pH = 0                   B. pH = 1                     C. pH = 2                     D. pH =3
VỀ NHÀ
Câu 1. Muối nitrat là gì? Nêu tính chất hóa học của muối nitrat. Viết phương trình phản ứng minh họa.
Câu 2. Để nhận biết ion NO3- (trong HNO3 và muối NO3-) ta làm thế nào?. Nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng giải thích.