dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ANH 8 TIET 15 PP CUC HOT mien phi,tai lieu ANH 8 TIET 15 PP CUC HOT mien phi,bai giang ANH 8 TIET 15 PP CUC HOT mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/8/2014 9:22:48 AM
Filesize: 1.38 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Good morning, children!
Good morning Everybody
WELCOME TO MY CLASS
Write the dangerous objects for children in the home
drugs
chemicals
socket
scissors
beads
knives
matches
Unit 3: AT HOME
Week 6: Period 15: Lesson 4: Read
Thursday, September 25th, 2014
Safety precautions
in the home
Precaution (n):
I. VOCABULARY
sự đề phòng
sự an toàn
tàn phá
safety (n):
destroy (v):
injure (v):
gây thương tích
socket (n):
ổ cắm điện
object (n):
đồ vật
II. True or False
I. Vocabulary


in locked cupboard
dangerous
can
III. ANSWER THE QUESTIONS
Example :
* Why must we put all chemicals and drugs in locked cupboard ?
 Because children often try to eat and drink them .

Why ……? Tại sao
Là trạng từ nghi vấn được dùng để hỏi lý do hoặc nguyên nhân.
Because ……. : Bởi vì
Là một liên từ để chỉ lý do, nguyên nhân hoặc để trả lời cho câu hỏi “ Why ”.
Eg : We didn’t go swimming because it was rain.
* Note :
Eg : Why must we put all chemicals and drugs in locked cupboard ?
 Because children often try to eat and drink them .
III. ANSWER THE QUESTIONS
b) Why mustn’t we let children play in the kitchen ?
III.Answer the questions
c) Why mustn’t children play with matches ?
d) Why must we cover electrical sockets ?
e) Why must we have to put all dangerous objects out of children’s reach ?
Because the kitchen is a dangerous place.
III.Answer the questions
b) Why mustn’t we let children play in the kitchen ?
III.Answer the questions
c) Why mustn’t children play with matches ?
Because one match can cause a fire.
III.Answer the questions
 Because children can put something into them.
d) Why must we cover electrical sockets ?
III.Answer the questions
Because they can injure or kill children.
e) Why must we have to put all dangerous
objects out of children’s reach ?
III.Answers
c) Because one match can cause a fire.
b) Because the kitchen is a dangerous place.
d) Because children can put something into them.
e) Because they can injure or kill children.
- Read the poster again.
- Do Ex. 1, 2.
- Prepare: WRITE.

IV. Homework :
GOODBYE!
Make a question “WHY” for each of the underlined phrases in the sentences
She always gets good marks because she stays up late every night.

2. Nam could do his homework himself as it was not so difficult.

3. They go swimming every afternoon because it is hot.

4. We can’t go out because it is snowing heavily at the moment.
→ Why does she always get good marks?
→ Why could Nam do his homework himself?
→ Why do they go swimming every afternoon?
→ Why can’t we/ you go out?