dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an am nhac lon len chau lai may cay mien phi,tai lieu am nhac lon len chau lai may cay mien phi,bai giang am nhac lon len chau lai may cay mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/14/2014 5:00:14 PM
Filesize: 102.04 M
Download count: 19
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường mầm non Hạp Lĩnh
Chủ Đề : Nghề nghiệp
Giáo án phát triển Thẩm mĩ
Đề tài:Hát và vận động theo tiết tấu chậm
bài hát "Lớn lên cháu lái máy cày"
Giáo viên : Dương Thị Thúy
Phòng giáo dục và đào tạo thành phố bắc ninh
Đối tượng: 5-6 tuổi
ho¹t ®éng, thÝch nghe c« h¸t.
I, Mục đích – Yêu cầu:
1, Kiến thức:
TrÎ nhí tªn bµi h¸t “ Lín lªn ch¸u l¸i m¸y cµy”
TrÎ h¸t theo c« vµ biÕt vËn ®éng theo tiÕt tÊu chËm bµi h¸t” Lín lªn ch¸u l¸i m¸y cµy”
TrÎ biÕt thÓ hiÖn c¶m xóc khi nghe c¸c giai ®iÖu
2, Kỹ năng:
RÌn kh¶ n¨ng tËp chung chó ý cho trÎ.
TrÎ biÕt gâ ®Öm theo tiÕt tÊu chËm.
3, Thái độ:
TrÎ høng thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng.
Gi¸o dôc trÎ yªu quý nghÒ n«ng vµ t«n träng ng­êi n«ng d©n.
90 – 95 % trÎ thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu cña bµi
II, Chuẩn bị:

1, Đồ dùng của cô:
-M¸y tÝnh, m¸y chiÕu, ®µn, nh¹c cô
-Gi¸o ¸n ®iÖn tö
2, Đồ dùng của trẻ:
-TrÎ ngåi h×nh ch÷ u
-C¸c dông cô ©m nh¹c ®ñ cho sè l­îng trÎ.
Trang phôc gän gµng s¹ch sÏ
Hoạt động 1
ổn định - Gây hứng thú
Hoạt động 2:Bài mới
Phần 1: Giai điệu thân quen.
Ca hát bài hát:
" Lớn lên cháu lái máy cày"
Phần 2:Tài năng của bé
Hát, vận động theo tiết tấu chậm
bài hát : "Lớn lên cháu lái máy cày"
Những nốt nhạc vui
Hoạt động 3:

Kết thúc
D:du lieu mam noncac chu 3dket thuc.gif