dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Am nhạc: Bai Hòa bình cho bé mien phi,tai lieu Am nhạc: Bai Hòa bình cho bé mien phi,bai giang Am nhạc: Bai Hòa bình cho bé mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/2/2014 9:04:51 PM
Filesize: 55.03 M
Download count: 48
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Nhiệt liệt chào mừng các em
Âm nhạc
Bài: Hoà bình cho bé
Ngu?i thực hiện:
Thứ 4 ngày 9 tháng 3 năm 2011
�m nhac
1. KiÓm tra bµi cò:
Quan sát các hình ảnh trên các em nhớ đến bài hát nào đã học?
Bài hát Quả của tác giả: Xanh Xanh.
Thứ 4 ngày 9 tháng 3 năm 2011
�m nhac
Bức tranh có những hình ảnh nào?
Thø 6 ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2010

Thứ 4 ngày 9 tháng 3 năm 2011
�m nhac

Thứ 4 ngày 9 tháng 3 năm 2011
�m nhac
Học hát bài: Hoà bình cho bé

Nhạc và lời:Huy Trân
Thứ 4 ngày 9 tháng 3 năm 2011
�m nh?c

Học hát bài: Hoà bình cho bé
Nhạc và lời Huy Trân
Nghe hát mẫu
Thứ 4 ngày 9 tháng 3 năm 2011
�m nh?c
Luyện âm : Lạ là la
Học hát bài: Hoà bình cho bé
Nhạc và lời Huy Trân
Thứ 4 ngày 9 tháng 3 năm 2011
�m nhac
Học hát bài: Hoà bình cho bé
Nhạc và lời:Huy Trân
Đọc lời ca:
Cờ hoà bình bay phấp phới
Giữa trời xanh biếc xanh.
Kìa đàn bồ câu trắng trắng,
Mắt tròn xoe hiền hoà.
Hoà bình là tia nắng ấm,
Thắm hồng môi bé xinh.
Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát
Tay vòng tay bé ngoan.


Thứ 4 ngày 9 tháng 3 năm 2011
�m nhạc
Ho� b�nh cho b�
Nh�c v� l�i Huy Tr�n
D�y h�t t�ng c�u:
C� ho� b�nh bay ph�p phíi
Gi�a tr�i xanh bi�c xanh.
K�a ��n b� c�u tr�ng tr�ng,
M�t tr�n xoe hiỊn ho�.
Ho� b�nh l� tia n�ng �m,
Th�m h�ng m�i b� xinh.
Nh�p nh�ng c�ng c�t ti�ng h�t
Tay v�ng tay b� ngoan.

Thứ 4 ngày 9 tháng 3 năm 2011
�m nhac
Dạy hát kết hợp gõ đệm
Cờ hoà bình bay phấp phới
x x x x x x
Giữa trời xanh biếc xanh.
x x x x x
Kìa đàn bồ câu trắng trắng
x x x x x x
Mắt tròn xoe hiền hoà.
x x x x x
Hoà bình là tia nắng ấm
x x x x x x
Thắm hồng môi bé xinh
x x x x x
Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát
x x x x x x
Tay vòng tay bé ngoan.
x x x x x
Thứ 6 ngày19 tháng 3 năm 2010
�m nh?c
Học hát bài:Hoà bình cho bé
Nhạc và lời:Huy Trân

Hát kết hợp vận động phụ hoạ
Thứ 4 ngày 9 tháng 3 năm 2011

Trò chơi hát theo nguyên âm: A - O - U - I
Cờ hoà bình bay phấp phới giữa trời xanh biếc xanh
A A A A A A A A A A A
Kìa đàn bồ câu trắng trắng mắt tròn xoe hiền hoà
O O O O O O O O O O O
Hoà bình là tia nắng ấm thắm hồng môi bé xinh
U U U U U U U U U U U
Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát tay vòng tay bé ngoan
I I I I I I I I I I I
7
7
Cờ hoà bình bay phấp phới . Giữa trời xanh biếc
Hoà bình là tia nắng ấm . Thắm hồng môi bé
xanh. Kìa đàn bồ câu trắng trắng
xinh. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát.
Mắt tròn xoe hiền hoà...
tay vòng tay bé ngoan.
:
b
b
b
Hoà bình cho bé
Nhạc và lời Huy Trân
Häc h¸t bµi: Hoµ b×nh cho bÐ
Nh¹c vµ lêi:Huy Tr©n
Thứ 4 ngày 9 tháng 3 năm 2011
�m nhac
Tiết học đến đây đã kết thúc