dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an 7 Bước thể dục aerobic mien phi,tai lieu 7 Bước thể dục aerobic mien phi,bai giang 7 Bước thể dục aerobic mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/24/2014 6:57:18 AM
Filesize: 0.41 M
Download count: 49
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
7 bước cơ bản

THỂ DỤC Aerobic
Nội dung chi tiết 7 bước
Kỹ thuật 7 bước .

Kết hợp với tay .

Kết hợp 2 bước trong 1 lần x 8 nhịp

Kết hợp 3 bước trong 1 lần x 8 nhịp

Kết hợp 4 bước trong 1 lần x 8 nhịp
7 bước cơ bản
7 bước cơ bản
Kết hợp tay
Bước Gối kết hợp tay
1
2
3
4
. . . . 8
Kết hợp 2 bước trong 1 lần x 8 nhịp
Kết hợp 2 bước trong 1 lần x 8 nhịp
Kết hợp 3 bước trong 1 lần x 8 nhịp
Kết hợp 3 bước trong 1 lần x 8 nhịp
Kết hợp 4 bước trong 1 lần x 8 nhịp
Kết hợp 4 bước trong 1 lần x 8 nhịp